POLITYKA PRYWATNOŚCI W STOWARZYSZENIU SIEMACHA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.comcomzone.pl   („Polityka Prywatności”) 
przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i 
wykorzystywania informacji o Użytkownikach. 
2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie: 
• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 
• Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 
jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych.  
• Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określa- jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
• Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne 
okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 
• Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, korzystająca z serwisu www.comcomzone.pl   

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe 
Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) 
informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych jest: 

 

Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 
Kraków, NIP: 6762266260 Telefon: +48 12 632 11 88, 
Fax: +48 12 425 07 55 E-mail: [email protected]  
Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) kontakt: e-
mail:  [email protected], adres korespondencyjny: Długa 42, 31 – 146 Kraków.  
Funkcję IOD pełni Lidia Kowalska. 
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach: 
a) rezerwacji online zajęć sportowych (aqua, spinning, fitness). Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
b) zakupu online przez Użytkownika karnetów (biletów) na zajęcia sportowe na podstawie art.6 
ust. 1 lit. b RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, 
czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy. 
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 
lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r i Ustawą 
Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.); 
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu 
roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO; 
e) marketingu bezpośredniego- oferowania własnych produktów i usług. Podstawą prawną 
przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeżeli 
wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail, 
telefonicznie lub wiadomością SMS to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 
19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r.- Prawo 
Telekomunikacyjne. Twoja zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. 
f) otrzymywania elektronicznego newslettera. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych. 

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane 
Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wymienionych powyżej celów: 
a) w zakresie realizacji usług (rezerwacja online, zakup karnetów)- do upływu terminów 
przedawnienia roszczeń; 
b) w zakresie obowiązków prawnych- 5 lat od końca roku, w którym dane zostały zebrane;  
c) w zakresie dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami- do momentu ich wygaśnięcia; 
d) w zakresie marketingu bezpośredniego- do momentu wycofania zgody; 
e) w zakresie wysyłki newslettera- do momentu wycofania zgody. 


Twoje prawa 
Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo: 
 - do żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
- do ich sprostowania,  
- do usunięcia, 
- do ograniczenia przetwarzania, 
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
-  do przenoszenia danych,  
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć kontaktując się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adres ul. Długa 42, 31-146 
Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.  
Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO 
(www.uodo.gov.pl ). 


Odbiorcy danych 
Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom przetwarzającym działającym w imieniu 
Administratora np. dostawcy hostingu, podmiotom wspierającym stronę internetową – takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, od których wymagane jest zachowanie 
poufności, bezpieczeństwa informacji oraz stosowania odpowiednich środków ochrony danych. W 
przypadku dokonania zakupu online dane będą udostępniane operatorom płatności (np. Przelewy 24). 
Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego www.comcomzone.pl   jest 
dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności 

serwisu (np. możliwość kontaktowania się z Administratorem, możliwość rezerwacji zajęć i zakupu 
karnetów). 

 

Bezpieczeństwo 
Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących 
Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie 
środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na 
zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Administrator w szczególności zabezpiecza dane przed 
ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także 
nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
Administrator zobowiązuje się do zapewnienia pełnej, adekwatnej i skutecznej ochrony danych 
osobowych. 


Informacje końcowe 
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój 
Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy 
informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.comcomzone.pl