SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin sali sportowej Tarnów

Regulamin sali sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12 w Tarnowie
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w sali sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów, zarządzanego przez Stowarzyszenie SIEMACHA, zwanego w dalszej części Regulaminu „Com-Com Zone”.
 2. Z sali sportowej można korzystać w godzinach otwarcia Com-Com Zone.
 3. Za korzystanie z sali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
 4. Dyrektor Com-Com Zone zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania sali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 5. Dyrektor Com-Com Zone może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień -  zakazać korzystania z sali sportowej.
 6. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zgłaszać się do Dyrektora Com-Com Zone.
 7. Zapisy na kursy przyjmowane są w recepcji głównej Com-Com Zone oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 14 691 95 55 lub +48 669 954 198.
 8. Przed wykupieniem karnetu na zajęcia, ćwiczący powinien poinformować obsługę oraz instruktora o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 9. Karnet wystawiony na dany okres (od - do) musi być wykorzystany w podanych ramach czasowych. Nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych, czy sytuacji osobistej klienta).
 10. Niewykorzystany karnet przepada bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 
 12. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane do depozytu, Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, instruktorowi lub obsłudze obiektu.
 14. Obowiązkiem osób korzystających z sali sportowej jest:
 • pozostawienie w szatni okryć zewnętrznych i obuwia
 • założenie właściwego obuwia sportowego
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych stanowiących wyposażenie sali sportowej
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie sali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 
 1. Przebywającym na terenie sali sportowej nie wolno:
 • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
 • wnosić i używać sprzętu niesportowego
 • korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w sali sportowej
 • wnosić szklanych opakowań z napojami
 1. Prowadzący zajęcia odpowiada za czystość i porządek w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych sal po każdych zajęciach.
 2. Klient, korzystając z oferty Com-Com Zone, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w jego ofercie na własną odpowiedzialność. Osoba, chcąca korzystać z oferty Com-Com Zone,  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
 3. Pracownicy Com-Com Zone sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające w sali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park
Pobierz regulamin sali sportowej