SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Ogólny

Regulamin Ogólny Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12 w Tarnowie
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów, zarządzanym przez Stowarzyszenie SIEMACHA zwanym w dalszej części Regulaminu „Com-Com Zone”.
 2. Korzystanie z usług jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 3. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z oferty Com-Com Zone tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna (formularz dostępny na Recepcji).
 4. Na terenie Com-Com Zone zabrania się:
 • korzystania z oferty pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu
 • wprowadzania zwierząt
 • handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam bez zgody Dyrektora Com-Com Zone
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych
 • żucia gumy podczas korzystania z aktywności
 1. W Com-Com Zone obowiązuje zachowanie czystości i kultury osobistej.
 2. Godziny otwarcia Com-Com Zone określone są w aktualnej ofercie.
 3. Odpłatność za korzystanie z oferty Com-Com Zone reguluje cennik lub regulaminy poszczególnych promocji.
 4. Zakup biletów lub karnetów odbywa się w Recepcji w godzinach otwarcia Com-Com Zone i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Na żądanie klienta Com-Com Zone wystawia faktury do 7 dni roboczych od daty sprzedaży na podstawie okazanego paragonu.
 6. Wydawanie klucza do szafki lub do szatni następuje po zdeponowaniu w Recepcji lub portierni karnetu lub dowolnego dokumentu ze zdjęciem.
 7. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki, klient zostaje obciążony karą w wysokości 25 zł wynikającą z kosztów wymiany zamka.
 8. Za zniszczenie mienia Com-Com Zone spowodowanego działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa. W przypadku zniszczeń spowodowanych przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 9. Do czasu uregulowania zobowiązań zostanie zawieszona możliwość  korzystania przez klienta z oferty Com-Com Zone.
 10. Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów na terenie obiektu, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie. Klienci zobowiązani są do przechowywania wnoszonych rzeczy w udostępnionych szafkach.
 11. Z pomieszczeń i urządzeń w Com-Com Zone klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez obsługę lub wynikający ze stosownych instrukcji lub informacji ich użytkowania.
 12. Klient, korzystając z oferty Com-Com Zone, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w jego ofercie na własną odpowiedzialność. Osoba, chcąca korzystać z oferty Com-Com Zone,  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
 13. Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń. 
 14. Osoby, korzystające z oferty Com-Com Zone, obowiązuje odzież sportowa i zamienne obuwie sportowe. Ze względów higienicznych wskazane jest również posiadanie ręcznika. W przypadku korzystania z sauny posiadanie ręcznika jest obowiązkowe.
 15. Na terenie Com-Com Zone obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 
 16. Na terenie Com-Com Zone obowiązuje zakaz fotografowania.
 17. Com-Com Zone zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na jego terenie oraz podczas organizowanych imprez wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.
 18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów Dyrektor Com-Com Zone ma prawo poprosić klienta o opuszczenie obiektu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione elementy oferty.
 19. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor Com-Com Zone.
 20. Wszelkie wnioski klientów powinny być kierowane do Dyrektora Com-Com Zone drogą pisemną. 
 21. Com-Com Zone zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park
Pobierz regulamin ogólny