SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Tarnów Gemini Park

Regulamin Ogólny Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12 w Tarnowie
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów, zarządzanym przez Stowarzyszenie SIEMACHA zwanym w dalszej części Regulaminu „Com-Com Zone”.
 2. Korzystanie z usług jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 3. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z oferty Com-Com Zone tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna (formularz dostępny na Recepcji).
 4. Na terenie Com-Com Zone zabrania się:
 • korzystania z oferty pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu
 • wprowadzania zwierząt
 • handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam bez zgody Dyrektora Com-Com Zone
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych
 • żucia gumy podczas korzystania z aktywności
 1. W Com-Com Zone obowiązuje zachowanie czystości i kultury osobistej.
 2. Godziny otwarcia Com-Com Zone określone są w aktualnej ofercie.
 3. Odpłatność za korzystanie z oferty Com-Com Zone reguluje cennik lub regulaminy poszczególnych promocji.
 4. Zakup biletów lub karnetów odbywa się w Recepcji w godzinach otwarcia Com-Com Zone i jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Na żądanie klienta Com-Com Zone wystawia faktury do 7 dni roboczych od daty sprzedaży na podstawie okazanego paragonu.
 6. Wydawanie klucza do szafki lub do szatni następuje po zdeponowaniu w Recepcji lub portierni karnetu lub dowolnego dokumentu ze zdjęciem.
 7. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki, klient zostaje obciążony karą w wysokości 25 zł wynikającą z kosztów wymiany zamka.
 8. Za zniszczenie mienia Com-Com Zone spowodowanego działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa. W przypadku zniszczeń spowodowanych przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 9. Do czasu uregulowania zobowiązań zostanie zawieszona możliwość  korzystania przez klienta z oferty Com-Com Zone.
 10. Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów na terenie obiektu, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie. Klienci zobowiązani są do przechowywania wnoszonych rzeczy w udostępnionych szafkach.
 11. Z pomieszczeń i urządzeń w Com-Com Zone klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez obsługę lub wynikający ze stosownych instrukcji lub informacji ich użytkowania.
 12. Klient, korzystając z oferty Com-Com Zone, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w jego ofercie na własną odpowiedzialność. Osoba, chcąca korzystać z oferty Com-Com Zone,  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
 13. Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń. 
 14. Osoby, korzystające z oferty Com-Com Zone, obowiązuje odzież sportowa i zamienne obuwie sportowe. Ze względów higienicznych wskazane jest również posiadanie ręcznika. W przypadku korzystania z sauny posiadanie ręcznika jest obowiązkowe.
 15. Na terenie Com-Com Zone obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 
 16. Na terenie Com-Com Zone obowiązuje zakaz fotografowania.
 17. Com-Com Zone zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na jego terenie oraz podczas organizowanych imprez wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.
 18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów Dyrektor Com-Com Zone ma prawo poprosić klienta o opuszczenie obiektu bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione elementy oferty.
 19. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor Com-Com Zone.
 20. Wszelkie wnioski klientów powinny być kierowane do Dyrektora Com-Com Zone drogą pisemną. 
 21. Com-Com Zone zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park
Pobierz regulamin ogólny
Regulamin sali sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12 w Tarnowie
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w sali sportowej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów, zarządzanego przez Stowarzyszenie SIEMACHA, zwanego w dalszej części Regulaminu „Com-Com Zone”.
 2. Z sali sportowej można korzystać w godzinach otwarcia Com-Com Zone.
 3. Za korzystanie z sali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
 4. Dyrektor Com-Com Zone zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania sali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 5. Dyrektor Com-Com Zone może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień -  zakazać korzystania z sali sportowej.
 6. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zgłaszać się do Dyrektora Com-Com Zone.
 7. Zapisy na kursy przyjmowane są w recepcji głównej Com-Com Zone oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 14 691 95 55 lub +48 669 954 198.
 8. Przed wykupieniem karnetu na zajęcia, ćwiczący powinien poinformować obsługę oraz instruktora o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 9. Karnet wystawiony na dany okres (od - do) musi być wykorzystany w podanych ramach czasowych. Nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych, czy sytuacji osobistej klienta).
 10. Niewykorzystany karnet przepada bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 
 12. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane do depozytu, Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, instruktorowi lub obsłudze obiektu.
 14. Obowiązkiem osób korzystających z sali sportowej jest:
 • pozostawienie w szatni okryć zewnętrznych i obuwia
 • założenie właściwego obuwia sportowego
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych stanowiących wyposażenie sali sportowej
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie sali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 
 1. Przebywającym na terenie sali sportowej nie wolno:
 • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
 • wnosić i używać sprzętu niesportowego
 • korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w sali sportowej
 • wnosić szklanych opakowań z napojami
 1. Prowadzący zajęcia odpowiada za czystość i porządek w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych sal po każdych zajęciach.
 2. Klient, korzystając z oferty Com-Com Zone, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w jego ofercie na własną odpowiedzialność. Osoba, chcąca korzystać z oferty Com-Com Zone,  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
 3. Pracownicy Com-Com Zone sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające w sali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park
Pobierz regulamin sali sportowej
Regulamin siłowni Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12 w Tarnowie
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w siłowni Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów, zarządzanego przez Stowarzyszenie SIEMACHA, zwanego w dalszej części Regulaminu „Com-Com Zone”.
 2. Z siłowni można korzystać w godzinach otwarcia Com-Com Zone.
 3. Z siłowni mogą korzystać osoby od 16 roku życia (poza grupami zorganizowanymi z opiekunem i wcześniejszym ustaleniu zasad korzystania z Dyrektorem Com-Com Zone).
 4. Osoby korzystające z siłowni, obowiązuje odzież sportowa i zamienne obuwie sportowe. Ze względów higienicznych wskazane jest również posiadanie ręcznika.
 5. Zbędną odzież wierzchnią oraz torby należy zostawić w szatni.
 6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych zaleca się wykonanie rozgrzewki.
 7. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z instrukcją, z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi oraz  poszanowaniem sprzętu i sali.  
 8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzętu do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Przed wykupieniem karnetu, ćwiczący powinien poinformować obsługę o wszelkich istotnych chorobach i dolegliwościach.
 10. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
 11. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 12. Zabrania się ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 13. Wszelkie uszkodzenia przyrządów i sprzętu należy zgłaszać pracownikom siłowni Com-Com Zone.
 14. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 15. Należy natychmiast zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości pracownikom siłowni Com-Com Zone.
 16. Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń.
 17. Karnet wystawiony na dany okres (od - do) musi być wykorzystany w podanych ramach czasowych. Nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych, czy sytuacji osobistej klienta).
 18. Niewykorzystany karnet przepada bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 19. Na terenie siłowni zabrania się używania wulgarnych słów oraz hałaśliwego zachowania się.
 20. Na terenie siłowni zabrania się wykonywania ćwiczeń w klapkach oraz boso.
 21. Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją stanowiska.
 22. Osoby, korzystające z siłowni po raz pierwszy, powinny zgłosić się do instruktora.
 23. Klient, korzystając z oferty Com-Com Zone, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w jego ofercie na własną odpowiedzialność. Osoba, chcąca korzystać z oferty Com-Com Zone,  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
 24. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 25. Pracownik siłowni Com-Com Zone ma prawo wyprosić osoby nie przestrzegające Regulaminu. Osoba raz wyproszona z siłowni nie ma prawa ponownego wstępu do niej.
 26. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu spowoduje stały zakaz korzystania z siłowni.
 27. Wszelkie uwagi, wnioski należy zgłaszać w godzinach otwarcia Com-Com Zone.
 28. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park

Pobierz regulamin siłowni
Regulamin korzystania z sauny Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12 w Tarnowie
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w saunie Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów, zarządzanego przez Stowarzyszenie SIEMACHA, zwanego w dalszej części Regulaminu „Com-Com Zone”.
 2. Sauna w Com-Com Zone jest sauną suchą która osiąga temperaturę do 100 stopni C. Pod określeniem „sauna” rozumiemy pomieszczenie sauny suchej, pokój wypoczynkowy, prysznice, przebieralnie, toalety.
 3. Za korzystanie z sauny pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
 4. Zakup biletu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu  oraz Regulaminu Ogólnego Obiektu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa w saunie muszą przebywać minimum 2 osoby. Maksymalna ilość osób mogących przebywać w saunie to 4 osoby. 
 6. W saunie obowiązuje wyłącznie ręcznik i/lub szlafrok. Należy zaopatrzyć się w dwa ręczniki z którego jeden służy do wycierania się a drugi jako podkładka na ławkę. Dozwolone jest używanie wyłącznie obuwia basenowego (typu klapki).
 7. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszelkie ozdoby oraz przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 8. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 9. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników Com-Com Zone.
 10. Każdy użytkownik sauny przed wejściem do sauny zobowiązany jest do dokładnego umycia całego ciała z użyciem mydła. Po wejściu do sauny należy usiąść lub położyć się na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 11. Czas przebywania w saunie zależy od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny (sugerowany czas około 3 x 10 minut).
 12. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało. Po schłodzeniu zaleca się odpoczynek i uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
 13. Na terenie sauny zabrania się: 
 • biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych
 • wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • wnoszenia i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających
 • palenia tytoniu
 • niszczenia wyposażenia
 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
 • wlewania własnych olejków na kamienie.
 1. Zabrania się z korzystania z urządzeń w saunie osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę, brodawicę, rumień itp. otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania. 
 2. Zabrania się korzystania z sauny kobietom w czasie menstruacji. 
 3. Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. 
 4. Klient, korzystając z oferty Com-Com Zone, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w jego ofercie na własną odpowiedzialność. Osoba, chcąca korzystać z oferty Com-Com Zone,  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
 5. Z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, padaczkę, w ciąży oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu oraz lekarstw powodujących senność, ociężałość, wzrost lub spadek ciśnienia krwi. Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania tych osób w saunie.
 6. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi Com-Com Zone.
Dyrektor Centrum Rozwoju Com Com Zone Tarnów Gemini Park
Pobierz regulamin sauny