SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin ogólny Prokocim

Regulamin obiektu
I.CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Pływalnia czynna jest w dni powszednie od godz. 6:30 do 22:30, w weekendy od godz. 7:00 do 22:30.
2. Do korzystania z pływalni upoważnione są osoby posiadające ważny bilet lub karnet zakupiony w kasie.
3. Zakup biletu lub karnetu w kasie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem pływalni.
4. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na pływalni i w wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych.
5. Młodzież do lat 16 może samodzielnie przebywać na pływalni za pisemną zgodą rodziców.
6. Dzieci do lat 3 mogą wchodzić do kompleksu tylko w pieluch-majtkach.
7. W skład krytej pływalni wchodzą:
- pływalnia sportowa 25m x 12,5m o głębokości 1,10m do 1,80m, z maksymalną dopuszczalną ilością 42 osób na raz,
- basen rekreacyjny 10,50m x 6,88 m o głębokości 1,1m, z maksymalną dopuszczalną ilością 19 osób na raz,
- brodzik dla dzieci 4,2m x 4,20m o głębokości 0,25m, z maksymalną dopuszczalną ilością 17 osób na raz,
- 2 jacuzzi z maksymalną głębokością 1,00m, dopuszczalna ilość osób 6 osób na raz w 1 jacuzzi,
- sauna sucha z maksymalną dopuszczalną ilością 4 osób na raz oraz sauna sucha parowa z maksymalną dopuszczalną ilością 7 osób na raz.
8. Jednorazowo na pływalni może przebywać 111 osób na raz.
9. Grupy zorganizowane mają wstęp na pływalnię wyłącznie pod opieką opiekunów w ilości nie mniejszej niż 1 opiekun na 15 uczestników.
10. Podczas zajęć na pływalni grup zorganizowanych uczniowie powinni zostać pod stałym nadzorem i obserwacją opiekuna.
11. Zajęcia na pływalni odbywające się grupowo, prowadzone są według ustalonego rozkładu zajęć.
12. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała, czepek oraz bezwzględne umycie ciała pod natryskiem przed wejściem do wody.
13. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratownika WOPR.
14. Ratownikiem WOPR jest osoba posiadająca wymagane stosowanymi przepisami uprawnienia i nosząca strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK WOPR.
15. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się nakazom i zakazom ratownika WOPR pełniącego dyżur na pływalni.
16. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zmiany obuwia na strefie znajdującej się przy szatni głównej.
17. Wejście na część niecki basenowej dozwolone jest wyłącznie boso.
18. Z pływalni mogą korzystać indywidualne osoby wyłącznie umiejące pływać.
19. Osoby wchodzące na pływalnię z przebieralni zobowiązane są przejść przez brodzik odkażający stopy bez klapek i ręczników.
20. Osoby niepełnosprawne przy wejściu do wody korzystają z windy.
21. Za bezpieczeństwo na terenie pływalni odpowiada pełniący dyżur ratownik WOPR.
22. Wszystkie urazy na terenie pływalni odpowiada pełniący dyżur ratownik WOPR.
23. Dyrektor może każdorazowo kontrolować zajęcia i stan rzeczy na pływalni, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z pływalni.
24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub przebieralni dyrekcja pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
25. Bilety są sprzedawane na minimum 60 minut, po przekroczeniu limitu czasu naliczana zostaje dopłata według obowiązującego cennika.
26. Odliczanie czasu rozpoczyna się od momentu wydania zegara.
27. Opłata pobierana jest z góry oraz nie podlega zwrotowi.
28. Centrum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Centrum oraz podczas imprez organizowanych przez centrum wraz z wykorzystaniem wizerunku klienta.
ZABRANIA SIĘ!
1. Nieumiejącym pływać przekraczać strefę dla nich wyznaczoną.
2. Wchodzić do wody wbrew zakazom ratowników WOPR.
3. Zakłócać porządek na pływalni i trybunach.
4. Niszczyć urządzenia, sprzęt pływacki oraz ratowniczy.
5. Chwytać liny oznaczające tory do pływania i wieszać się na nich.
6. Biegać po obrzeżach niecki basenowej.
7. Skakać oraz wpychać innych do wody.
8. Wprowadzać zwierzęta na pływalnię.
9. Wchodzić osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub środków o podobnym działaniu oraz wnosić i spożywać alkohol lub
środki o podobnym działaniu na terenie pływalni.
10. Palić tytoń.
11. Jednocześnie przebywać w wodzie więcej niż:
- pływalnia sportowa: 42 osoby,
- basen rekreacyjny: 19 osób,
- brodzik dla dzieci: 10 osób,
- jacuzzi: 6 osób,
sauna sucha: 4 osoby,
sauna parowa: 7 osób.
12. Przebywać w wodzie po sygnale informującym o zakończeniu czasu pływania.
13. Wnosić przedmioty szklane i ostre narzędzia.
14. Wchodzić do wody z ranami, skaleczeniami, zmianami skórnymi lub widocznymi oznakami chorób.
15. Wchodzić na stanowiska ratowników WOPR.
16. Zanieczyszczać wodę w niecce basenu.
17. Wchodzić na pływalnię bez przylegającego do ciała stroju kąpielowego lub w bieliźnie.
18. Wchodzić na teren pływalni bez czepka.
19. Prowadzić lekcji nauki pływania (zarówno z wody jak i z brzegu pływalni) bez uprzedniej zgody dyrektora pływalni. Postanowienie powyższe nie dotyczy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w zakresie niekomercyjnej nauki pływania.
20. Opiekunom grup zorganizowanych zabrania się wprowadzać grupy przed sygnałem kończącym poprzednią turę.
21. Filmowania oraz fotografowania pływalni.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z JACUZZI
1. Maksymalna głębokość jacuzzi wynosi 1m.
2. W jacuzzi może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.
3. Wejście do jacuzzi jest dozwolone wyłącznie od strony schodów.
4. W jacuzzi można przebywać tylko w pozycji siedzącej.
5. Maksymalny zalecany czas przebywania w jacuzzi to nie więcej niż 20 minut dziennie.
6. Obowiązuje kategoryczny zakaz biegania wokół jacuzzi oraz wskakiwania do niego.
7. Obowiązuje zakaz ściągania czepków.
8. Dzieci do lat 8 mogą przebywać w jacuzzi tylko pod stałym nadzorem opiekuna.
9. Zabrania się wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do jacuzzi.
10. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu swojemu oraz pozostałych osób.
11. Wszelkie usterki należy zgłaszać natychmiast Ratownikowi WOPR.
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI.
1. Zjeżdżalnia jest dostępna dla użytkowników krytej pływalni Centrum Rozwoju COM COM Zone, w dniach i godzinach otwarcia obiektu.
2. Osoby korzystające ze zjeżdżalni bezwzględnie zobowiązane są do przestrzegania nakazów i zakazów Ratownika WOPR pełniącego dyżur.
3. Zjeżdżalnia jest przeznaczona tylko dla osób umiejących pływać.
4. Podczas wchodzenia na schody należy zachować szczególną ostrożność.
5. Na schody należy wchodzić pojedynczo oraz powoli.
6. Osoba zjeżdżająca może wystartować tylko, gdy zapali się zielona lampka; kategorycznie zabrania się rozpoczynania przy zapalonej lampce czerwonej.
7. Przed każdym zjazdem należy upewnić się, czy w rynnie płynie woda.
8. Zjazd wykonuje się nogami do dołu w pozycji leżącej, bądź pół leżąc.
9. Kategorycznie zabrania się zjeżdżania więcej niż jednej osobie naraz.
10. Po zakończeniu ślizgu należy bezzwłocznie opuścić nieckę wylotu rury.
11. Wszelkie usterki należy bezzwłocznie zgłaszać Ratownikowi WOPR pełniącemu dyżur.
ZABRANIA SIĘ!
1. Biegania po schodach.
2. Przepychania się na schodach.
3. Zjeżdżania, gdy jest zapalona czerwona lampka lub gdy nie ma wody w rynnie.
4. Zatrzymywania się podczas ślizgu.
5. Zjeżdżania w inny sposób niż przedstawiony na rysunku przy zjeżdżalni.
6. Zjeżdżania grupami.
7. Machania rękami podczas ślizgu.
8. Zabierania jakichkolwiek przedmiotów do zjeżdżalni, również biżuterii.
9. Wskakiwania do rynny z rozbiegu.
10. Przebywania w niecce u wylotu rury, dłużej niż wymaga tego wstanie oraz wyjście.
11. Samodzielnego zjeżdżania przez dzieci poniżej 8 roku życia.
12. Wchodzenia na schody mimo komunikatów o zamknięciu zjeżdżalni.
13. Stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
IV. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN
1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
2. W Centrum Rozwoju są 2 sauny: sauna sucha oraz sauna parowa.
3. W saunie suchej mogą przebywać maksymalnie 4 osoby, natomiast w saunie parowej maksymalnie 7 osób.
4. Do sauny nie wolno wchodzić pojedynczo, zawsze muszą być w środku minimum 2 osoby.
5. Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać duży ręcznik kąpielowy.
6. W saunie suchej (drewnianej), należy siadać na ręczniku tak, aby żadna część ciała nie miała styczności z elementami drewnianymi.
7. Przed wejściem do sauny należy ściągnąć obuwie basenowe.
8. Każdy użytkownik sauny jest zobowiązany do dokładnego wymycia ciała.
9. Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
10. Korzystając z sauny suchej, powinno się zaczynać od ław niskich do wysokich, w zależności od samopoczucia.
11. Po wyjściu z saun zaleca się odpoczynek.
12. Za wszelkie zniszczenia saun odpowiada korzystający.
13. Bezpośrednio po wyjściu z sauny, nie zaleca się wykonywania intensywnego wysiłku oraz przebywania w jacuzzi.
14. Jakiekolwiek usterki należy zgłosić bezzwłocznie Ratownikowi WOPR pełniącemu dyżur.
15. Jakiekolwiek zranienia oraz obrażenia należy bezzwłocznie zgłosić Ratownikowi WOPR pełniącego dyżur.
OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU PŁYWALNI.
ZAŻALENIA I WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ DYREKTOROWI CENTRUM ROZWOJU COM COM ZONE W KRAKOWIE PRZY UL. KUCZABA 29.
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM COM ZONE
ZABRANIA SIĘ!
1. Wchodzenia indywidualnie.
2. Wchodzenia w obuwiu kąpielowym.
3. Wchodzenia osobom nie
4. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz jakiejkolwiek konsumpcji.
5. Korzystania z sauny bez uprzedniego umycia ciała.
6. Wchodzenia do basenu bezpośrednio po wyjściu z sauny, bez wzięcia prysznica.
7. Korzystania z saun osobom,
8. Przebywania w saunie osobom,
9. Wnoszenia przedmiotów obcych, a w szczególności elementów szklanych.
10. Przebywania nago, bądź w stroju n
11. Biegania oraz hałasowania.
12. Wchodzenia na elementy konstrukcyjne oraz niszczenia wyposażenia.
13. Zanieczyszczania saun.
14. Polewania kamieni innymi przyrządami niż przeznaczonymi do tego.
15. Samodzielnego regulowania temperatury.
16. Polewan
17. Wciskania przycisku alarmowego, gdy nie występuje realne zagrożenie.
niepełnoletnim.
które posiadają znaki chorób zewnętrznych (choroby skórne oraz zakaźne).
których stan zdrowia lub kondycja fizyczna wyklucza przebywanie w nich.
nie przeznaczonym do kąpieli.
Polewania kamieni własnymi olejkami.
Pobierz regulamin