SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin ogólny Prokocim

REGULAMIN OGÓLNY
Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady wstępu i korzystania z usług Pływalni Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie przy ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków, dalej zwanej: „Pływalnią”.
 2. Przed wejściem na Pływalnię oraz rozpoczęciem korzystania z urządzeń Pływalni należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, innymi regulaminami i instrukcjami obowiązującymi na Pływalni oraz stosować się do nich w trakcie korzystania z Pływalni oraz urządzeń Pływalni.
 3. Osoby naruszające porządek, postanowienia niniejszego Regulaminu, innych regulaminów lub instrukcji obowiązujących na Pływalni, zostaną usunięte z Pływalni.
 4. Pływalnią administruje Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków, dalej zwane: „Stowarzyszeniem”.
 5. Pływalnia składa się z:
  1. pływalni sportowej o wymiarach 25 m x 12,5 m, o głębokości od 1,1 m do 1,80 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 42 osób.
  2. basenu rekreacyjnego o wymiarach 10,50 m x 6,88 m, o głębokości 1,1 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 19 osób,
  3. brodzika dla dzieci o wymiarach 4,20 m x 4,20 m, o głębokości 0,30 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 10 osób,
  4. zjeżdżalni z rynną hamującą o głębokości 0,25 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 17 osób,
  5. 2 jacuzzi o maksymalnej głębokości 1 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 6 osób,
  6. sauny suchej z  maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających  12 osób,  sauny parowej z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 7 osób, biosauny z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 4 osób oraz groty solnej z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 8 osób.
 
§ 2
Wstęp na Pływalnię
 1. Pływalnia czynna jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, od godziny 6:30 do godziny 22:30, w soboty i niedziele od godziny 7:00 do godziny 22:30.
 2. Wstęp na Pływalnię i korzystanie z urządzeń Pływalni są możliwe wyłącznie po uprzednim zakupie biletu lub karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 3. W ramach zakupionego biletu lub karnetu można korzystać z Pływalni oraz urządzeń Pływalni. Minimalny limit czasowy jednorazowego korzystania określa obowiązujący cennik usług. Po przekroczeniu zakupionego limitu czasowego naliczona zostaje dopłata według obowiązującego cennika usług.
 4. Wstęp na Pływalnię oraz limit czasowy jest rejestrowany i mierzony przy użyciu urządzenia elektronicznego (zegarka). Urządzenie elektroniczne (zegarek) odmierza zużycie limitu czasowego od momentu jego wydania, do momentu zwrotu w kasie.
 5. Wyjście z Pływalni jest możliwe wyłącznie po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
 6. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny ze zobowiązaniem nabywcy, korzystającego oraz osób przebywających pod ich opieką do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów i instrukcji obowiązujących na Pływalni.
 7. Dzieci do lat 13 oraz osoby, którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać odpowiedzialności, mogą przebywać na Pływalni, w wodzie i korzystać z urządzeń Pływalni  wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłego uprawnionego opiekuna.
 8. Młodzież do lat 18 może samodzielnie przebywać na Pływalni, w wodzie i korzystać z urządzeń Pływalni za pisemną zgodą rodziców lub dorosłego uprawnionego opiekuna.
 9. Dzieci do lat 3 muszą przebywać na Pływalni wyłącznie w pielucho-majtkach.
 10. Równocześnie na Pływalni może przebywać do 131 osób.
 11. Grupy zorganizowane mogą korzystać z Pływalni wyłącznie pod opieką dorosłych uprawnionych opiekunów, przy czym na każde 15 osób powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.
 12. Rodzice lub opiekunowie, którzy wchodzą na Pływalnię, obowiązani są do zakupu biletu lub karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, niezależnie od tego, czy korzystają z Pływalni lub urządzeń Pływalni.
 13. Zakazany jest wstęp na Pływalnię osób z przeciwwskazaniami medycznymi do przebywania w obiektach basenowych, osób z otwartymi ranami lub skaleczeniami, plastrami opatrunkowymi lub bandażami oraz osób z chorobami, infekcjami lub kontuzjami, które mogą zagrażać im, innym korzystającym lub osobom trzecim.
 14. Zakazany jest wstęp na Pływalnie osób w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu środka odurzającego i w stanie pod wpływem środka odurzającego.
 
§ 3
Zasady korzystania z Pływalni
 1. Poza godzinami otwarcia na terenie Pływalni mogą przebywać wyłącznie pracownicy Stowarzyszenia oraz inne osoby upoważnione.
 2. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do zmiany obuwia w strefie znajdującej się przy szatni głównej.
 3. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na Pływalnię w szatniach w wyznaczonych szafkach.  Nie zaleca się wnoszenia na Pływalnię przedmiotów wartościowych, w celu ograniczenia ryzyka zgubienia lub kradzieży.
 4. W szatni należy pozostawić wszelkie przedmioty mogące ulec uszkodzeniu oraz wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla korzystającego lub innych osób.
 5. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za mienie pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Osoby korzystające z Pływalni obowiązuje strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała oraz czepek, przy czym w przypadku kobiet - strój kąpielowy jednoczęściowy lub dwuczęściowy, w przypadku mężczyzn - kąpielówki lub spodenki bez kieszeni.
 7. Okulary do pływania, soczewki oraz biżuteria muszą zapewniać bezpieczeństwo korzystającego oraz innych korzystających i osób trzecich.
 8. Wejście do strefy basenowej możliwe jest wyłącznie po umyciu ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 9. Po wyjściu z toalety należy każdorazowo umyć się pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 10. Wstęp do strefy basenowej możliwy jest wyłącznie boso.
 11. Przed wejściem do strefy basenowej należy obmyć stopy korzystając z urządzeń Pływalni przeznaczonych do dezynfekcji. Przejście przez brodzik odkażający odbywa się boso, wszelkie obuwie oraz ręczniki należy pozostawić przed brodzikiem odkażającym.
 12. Korzystanie z Pływalni i urządzeń Pływalni może się odbywać wyłącznie w obecności instruktorów pływania i ratowników wodnych. Instruktorzy pływania i ratownicy wodni noszą odpowiednio oznakowane stroje.
 13. Za bezpieczeństwo na Pływalni odpowiada pełniący dyżur ratownik wodny.
 14. Przebywać w wodzie i korzystać z urządzeń Pływalni bez nadzoru instruktora pływania lub opiekuna, mogą wyłącznie osoby umiejące pływać.
 15. Grupy zorganizowane na Pływalni powinny przebywać pod stała opieką, nadzorem i obserwacją dorosłego uprawnionego opiekuna.
 16. Grupy zorganizowane przebywają na Pływalni i uczestniczą w zajęciach na Pływalni, według ustalonego harmonogramu i rozkładu zajęć.
 17. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest po wejściu na Pływalnię potwierdzić ustalony harmonogram i rozkład zajęć, jak również uzgodnić z pełniącym dyżur ratownikiem wodnym przedmiot planowanych zajęć i zasady korzystania z Pływalni i urządzeń Pływalni.
 18. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do wyprowadzenia grupy na plażę basenową po sygnale informującym o upływie limitu czasowego pływania.
 19. Osoby niepełnosprawne, korzystające z wózka inwalidzkiego, zobowiązane są do zmiany wózka, na wózek basenowy,
 20. Osoby niepełnosprawne, korzystające z wózka inwalidzkiego, w celu wejścia do wody korzystają z windy.
 21. Osoby przebywające na Pływalni są zobowiązane bezwzględnie i niezwłocznie stosować się do instrukcji pełniącego dyżur ratownika wodnego.
 22. Wszelkie urazy, skaleczenie oraz usterki należy bezwzględnie i niezwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
 23. Kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby o niskim poziomie umiejętności pływania oraz osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności, lub samopoczucia, powinny korzystać z Pływalni oraz urządzeń Pływalni ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia, sprawności, samopoczucia i umiejętności.
 24. Po wyjściu z Pływalni zaleca się przynajmniej 20 minutowy odpoczynek.
 25. Pełniący dyżur ratownik wodny w przypadku stwierdzenia zagrożenia, urazów, skaleczeń lub usterek może, ze skutkiem natychmiastowym, nakazać wyjście z wody i opuszczenie Pływalni.
 26. Osoba korzystająca z Pływalni, która narusza porządek publiczny, spokój publiczny, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności stwarza swoim zachowaniem zagrożenie dla siebie lub innych osób przebywających na Pływalni, zachowuje się agresywnie, używa wulgaryzmów, zachowuje się nieobyczajnie, nie przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, innych obowiązujących regulaminów, instrukcji obowiązujących na Pływalni lub nie stosuje się do instrukcji ratownika wodnego pełniącego dyżur, może zostać usunięta z Pływalni. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może skierować sprawę na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Osobom usuniętym z Pływalni Stowarzyszenie może odmówić ponownego wstępu na Pływalnię.
 27. Przedmioty znalezione na Pływalni należy oddać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu albo innemu właściwemu pracownikowi obsługi na przechowanie.
 28. Obowiązuje zakaz:
  1. korzystania z Pływalni, urządzeń Pływalni oraz wchodzenia do wody wbrew instrukcjom pełniącego dyżur ratownika wodnego,
  2. korzystania z Pływalni, urządzeń Pływalni oraz wchodzenia i przebywania w wodzie po sygnale informującym o upływie limitu czasowego pływania.
  3. naruszania na Pływalni i trybunach Pływalni porządku publicznego, spokoju publicznego, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, w tym w szczególności stwarzania zagrożenia dla siebie lub innych osób przebywających na Pływalni, zachowań agresywnych, używania wulgaryzmów, zachowań nieobyczajnych,
  4. przebywania więcej niż:
 1. 42 osób – w pływalni sportowej,
 2. 19 osób – w basenie rekreacyjnym,
 3. 10 osób – w brodziku dla dzieci,
 4. 6 osób – w jacuzzi,
 5. 12 osób – w saunie suchej,
 6. 7 osób – w saunie parowej,
 7. 4 osób – w biosaunie,
 8. 8 osób – w grocie solnej.
  1. pozostawiania na Pływalni osób będących pod opieką bez wymaganej opieki, nadzoru
   i obserwacji.
  2. korzystania z Pływalni, urządzeń Pływalni oraz wchodzenia do wody przez osoby nieumiejące pływać, bez nadzoru  instruktora pływania lub opiekuna,
  3. wnoszenia i spożywania na Pływalni napojów alkoholowych i środków odurzających,
  4. przebywania na Pływalni w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu środka odurzającego i w stanie pod wpływem środka odurzającego,
  5. spożywania artykułów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  6. palenia tytoniu w jakiejkolwiek postaci, jak również używania papierosów elektronicznych,
  7. wnoszenia na Pływalnię opakowań szklanych, w tym środków myjących i kosmetyków w szklanych opakowaniach, puszek, ostrych narzędzi, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,
  8. wchodzenia na Pływalnię w niewłaściwym stroju, w tym w szczególności w stroju, który nie jest strojem kąpielowym, w bieliźnie lub bez czepka,
  9. wchodzenia do wody osób z przeciwwskazaniami medycznymi do przebywania w obiektach basenowych, osób z otwartymi ranami lub skaleczeniami, plastrami opatrunkowymi lub bandażami oraz osób z chorobami, infekcjami lub kontuzjami, które mogą zagrażać im, innym korzystającym lub osobom trzecim.
  10. zachowań zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób korzystających z Pływalni, w szczególności biegania, w tym biegania po obrzeżach niecki basenowej, krzyczenia, popychania, w tym wpychania lub wrzucania do basenu, skakania, w tym skoków do wody, a także wszelkich zachowań gwałtownych lub agresywnych, w tym w szczególności wszczynania fałszywych alarmów,
  11. chwytania lin oznaczających tory do pływania i wieszania się na nich,
  12. wchodzenia na stanowiska ratowników wodnych,
  13. zaśmiecania i zanieczyszczania Pływalni, urządzeń Pływalni i wody,
  14. niszczenia urządzeń, wyposażenia, sprzętu pływackiego, sprzętu ratowniczego Pływalni,
  15. przemieszczania urządzeń i wyposażenia Pływalni bez zgody pełniącego dyżur ratownika wodnego lub innego właściwego pracownika obsługi,
  16. używania własnego sprzętu pływającego bez zgody pełniącego dyżur ratownika wodnego,
  17. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  18. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  19. prowadzenia na Pływali bez zezwolenia Stowarzyszenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej lub usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, oferowania lub sprzedaży towarów, oferowania lub wykonywania usług.
  20. prowadzić lekcji nauki pływania( zarówno z wody jak i z brzegu pływalni) bez uprzedniej zgody dyrektora pływalni. Postanowienie powyższe nie dotyczy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w zakresie niekomercyjnej nauki pływania.
  21. filmowania oraz fotografowania Pływalni oraz urządzeń Pływalni.
 
§ 4
Odpowiedzialność
 1. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są zachować najwyższą staranność i ostrożność w trakcie korzystania z Pływalni i urządzeń Pływalni, a w szczególności zobowiązane są:
  1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem, innymi obowiązującymi regulaminami i instrukcjami i ściśle ich przestrzegać,
  2. stosować się do znaków informacyjnych umieszczonych na Pływalni, w tym w szczególności stosować się do znaków nakazu i zakazu,
  3. stosować się do poleceń pełniących dyżur ratowników wodnych oraz poleceń innych pracowników obsługi,
  4. zaplanować i dostosować aktywności do poziomu własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz do stanu zdrowia,
  5. użytkować sprzęt, wyposażenie oraz urządzenia Pływalni odpowiednio do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawne technicznie i zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami użytkowania.
 2. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mienia osób, które pozostają pod ich opieką.
 3. Opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez osoby, które pozostają pod ich opieką, zarówno względem Stowarzyszenia, innych korzystających, jak i osób trzecich.
 4. Młodzież powyżej 13 roku życia, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, zarówno względem Stowarzyszenia, innych Użytkowników, jak i osób trzecich. W przypadku, gdyby nie można było przypisać odpowiedzialności, za wyrządzone szkody odpowiada rodzic lub uprawniony dorosły opiekun.
 5. Za szkody wyrządzone wskutek zniszczenia, zużycia lub uszkodzenia urządzeń Pływalni lub jakichkolwiek przedmiotów będących na wyposażeniu Pływalni, odpowiada korzystający, który wyrządził szkodę lub który odpowiada za szkodę na innej podstawie.
 6. Za szkody wyrządzone na Pływalni, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2-5 powyżej, w szczególności w związku z nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, innych obowiązujących regulaminów i instrukcji, instrukcji, nakazów i zakazów pełniących dyżur ratowników wodnych lub poleceń innych pracowników obsługi, odpowiada korzystający, który wyrządził szkodę lub który odpowiada za szkodę na innej podstawie.
 7. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba wystąpiła przeciwko Stowarzyszeniu z roszczeniem, wynikającym ze szkody za którą odpowiada korzystający, jest on zobowiązany zwolnić Stowarzyszenie od odpowiedzialności.
 
§ 5
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać pracownikom Stowarzyszenia.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać jego wykładni. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy Regulamin wprowadza się na czas nieokreślony.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w jakim zostaje wprowadzony lub przez wprowadzenie nowego regulaminu. Osoby korzystające z usług Pływalni są informowane o zmianach i uzupełnieniach niniejszego Regulamin, a także o nowych regulaminach i ich treści.
 6. Niniejszy Regulamin, jak również inne obowiązujące regulaminy i Instrukcje, podlegają umieszczeniu w widocznym miejscu na terenie Pływalni, jak również są udostępniane przez pełniących dyżur ratowników wodnych lub innych właściwych pracowników Stowarzyszenia.

Pobierz regulamin