SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Prokocim

Regulamin obiektu
I.CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Pływalnia czynna jest w dni powszednie od godz. 6:30 do 22:30, w weekendy od godz. 7:00 do 22:30.
2. Do korzystania z pływalni upoważnione są osoby posiadające ważny bilet lub karnet zakupiony w kasie.
3. Zakup biletu lub karnetu w kasie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem pływalni.
4. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na pływalni i w wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych.
5. Młodzież do lat 16 może samodzielnie przebywać na pływalni za pisemną zgodą rodziców.
6. Dzieci do lat 3 mogą wchodzić do kompleksu tylko w pieluch-majtkach.
7. W skład krytej pływalni wchodzą:
- pływalnia sportowa 25m x 12,5m o głębokości 1,10m do 1,80m, z maksymalną dopuszczalną ilością 42 osób na raz,
- basen rekreacyjny 10,50m x 6,88 m o głębokości 1,1m, z maksymalną dopuszczalną ilością 19 osób na raz,
- brodzik dla dzieci 4,2m x 4,20m o głębokości 0,25m, z maksymalną dopuszczalną ilością 17 osób na raz,
- 2 jacuzzi z maksymalną głębokością 1,00m, dopuszczalna ilość osób 6 osób na raz w 1 jacuzzi,
- sauna sucha z maksymalną dopuszczalną ilością 4 osób na raz oraz sauna sucha parowa z maksymalną dopuszczalną ilością 7 osób na raz.
8. Jednorazowo na pływalni może przebywać 111 osób na raz.
9. Grupy zorganizowane mają wstęp na pływalnię wyłącznie pod opieką opiekunów w ilości nie mniejszej niż 1 opiekun na 15 uczestników.
10. Podczas zajęć na pływalni grup zorganizowanych uczniowie powinni zostać pod stałym nadzorem i obserwacją opiekuna.
11. Zajęcia na pływalni odbywające się grupowo, prowadzone są według ustalonego rozkładu zajęć.
12. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała, czepek oraz bezwzględne umycie ciała pod natryskiem przed wejściem do wody.
13. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratownika WOPR.
14. Ratownikiem WOPR jest osoba posiadająca wymagane stosowanymi przepisami uprawnienia i nosząca strój w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK WOPR.
15. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się nakazom i zakazom ratownika WOPR pełniącego dyżur na pływalni.
16. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zmiany obuwia na strefie znajdującej się przy szatni głównej.
17. Wejście na część niecki basenowej dozwolone jest wyłącznie boso.
18. Z pływalni mogą korzystać indywidualne osoby wyłącznie umiejące pływać.
19. Osoby wchodzące na pływalnię z przebieralni zobowiązane są przejść przez brodzik odkażający stopy bez klapek i ręczników.
20. Osoby niepełnosprawne przy wejściu do wody korzystają z windy.
21. Za bezpieczeństwo na terenie pływalni odpowiada pełniący dyżur ratownik WOPR.
22. Wszystkie urazy na terenie pływalni odpowiada pełniący dyżur ratownik WOPR.
23. Dyrektor może każdorazowo kontrolować zajęcia i stan rzeczy na pływalni, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z pływalni.
24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub przebieralni dyrekcja pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
25. Bilety są sprzedawane na minimum 60 minut, po przekroczeniu limitu czasu naliczana zostaje dopłata według obowiązującego cennika.
26. Odliczanie czasu rozpoczyna się od momentu wydania zegara.
27. Opłata pobierana jest z góry oraz nie podlega zwrotowi.
28. Centrum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Centrum oraz podczas imprez organizowanych przez centrum wraz z wykorzystaniem wizerunku klienta.
ZABRANIA SIĘ!
1. Nieumiejącym pływać przekraczać strefę dla nich wyznaczoną.
2. Wchodzić do wody wbrew zakazom ratowników WOPR.
3. Zakłócać porządek na pływalni i trybunach.
4. Niszczyć urządzenia, sprzęt pływacki oraz ratowniczy.
5. Chwytać liny oznaczające tory do pływania i wieszać się na nich.
6. Biegać po obrzeżach niecki basenowej.
7. Skakać oraz wpychać innych do wody.
8. Wprowadzać zwierzęta na pływalnię.
9. Wchodzić osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub środków o podobnym działaniu oraz wnosić i spożywać alkohol lub
środki o podobnym działaniu na terenie pływalni.
10. Palić tytoń.
11. Jednocześnie przebywać w wodzie więcej niż:
- pływalnia sportowa: 42 osoby,
- basen rekreacyjny: 19 osób,
- brodzik dla dzieci: 10 osób,
- jacuzzi: 6 osób,
sauna sucha: 4 osoby,
sauna parowa: 7 osób.
12. Przebywać w wodzie po sygnale informującym o zakończeniu czasu pływania.
13. Wnosić przedmioty szklane i ostre narzędzia.
14. Wchodzić do wody z ranami, skaleczeniami, zmianami skórnymi lub widocznymi oznakami chorób.
15. Wchodzić na stanowiska ratowników WOPR.
16. Zanieczyszczać wodę w niecce basenu.
17. Wchodzić na pływalnię bez przylegającego do ciała stroju kąpielowego lub w bieliźnie.
18. Wchodzić na teren pływalni bez czepka.
19. Prowadzić lekcji nauki pływania (zarówno z wody jak i z brzegu pływalni) bez uprzedniej zgody dyrektora pływalni. Postanowienie powyższe nie dotyczy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w zakresie niekomercyjnej nauki pływania.
20. Opiekunom grup zorganizowanych zabrania się wprowadzać grupy przed sygnałem kończącym poprzednią turę.
21. Filmowania oraz fotografowania pływalni.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z JACUZZI
1. Maksymalna głębokość jacuzzi wynosi 1m.
2. W jacuzzi może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.
3. Wejście do jacuzzi jest dozwolone wyłącznie od strony schodów.
4. W jacuzzi można przebywać tylko w pozycji siedzącej.
5. Maksymalny zalecany czas przebywania w jacuzzi to nie więcej niż 20 minut dziennie.
6. Obowiązuje kategoryczny zakaz biegania wokół jacuzzi oraz wskakiwania do niego.
7. Obowiązuje zakaz ściągania czepków.
8. Dzieci do lat 8 mogą przebywać w jacuzzi tylko pod stałym nadzorem opiekuna.
9. Zabrania się wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do jacuzzi.
10. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu swojemu oraz pozostałych osób.
11. Wszelkie usterki należy zgłaszać natychmiast Ratownikowi WOPR.
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI.
1. Zjeżdżalnia jest dostępna dla użytkowników krytej pływalni Centrum Rozwoju COM COM Zone, w dniach i godzinach otwarcia obiektu.
2. Osoby korzystające ze zjeżdżalni bezwzględnie zobowiązane są do przestrzegania nakazów i zakazów Ratownika WOPR pełniącego dyżur.
3. Zjeżdżalnia jest przeznaczona tylko dla osób umiejących pływać.
4. Podczas wchodzenia na schody należy zachować szczególną ostrożność.
5. Na schody należy wchodzić pojedynczo oraz powoli.
6. Osoba zjeżdżająca może wystartować tylko, gdy zapali się zielona lampka; kategorycznie zabrania się rozpoczynania przy zapalonej lampce czerwonej.
7. Przed każdym zjazdem należy upewnić się, czy w rynnie płynie woda.
8. Zjazd wykonuje się nogami do dołu w pozycji leżącej, bądź pół leżąc.
9. Kategorycznie zabrania się zjeżdżania więcej niż jednej osobie naraz.
10. Po zakończeniu ślizgu należy bezzwłocznie opuścić nieckę wylotu rury.
11. Wszelkie usterki należy bezzwłocznie zgłaszać Ratownikowi WOPR pełniącemu dyżur.
ZABRANIA SIĘ!
1. Biegania po schodach.
2. Przepychania się na schodach.
3. Zjeżdżania, gdy jest zapalona czerwona lampka lub gdy nie ma wody w rynnie.
4. Zatrzymywania się podczas ślizgu.
5. Zjeżdżania w inny sposób niż przedstawiony na rysunku przy zjeżdżalni.
6. Zjeżdżania grupami.
7. Machania rękami podczas ślizgu.
8. Zabierania jakichkolwiek przedmiotów do zjeżdżalni, również biżuterii.
9. Wskakiwania do rynny z rozbiegu.
10. Przebywania w niecce u wylotu rury, dłużej niż wymaga tego wstanie oraz wyjście.
11. Samodzielnego zjeżdżania przez dzieci poniżej 8 roku życia.
12. Wchodzenia na schody mimo komunikatów o zamknięciu zjeżdżalni.
13. Stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
IV. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN
1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
2. W Centrum Rozwoju są 2 sauny: sauna sucha oraz sauna parowa.
3. W saunie suchej mogą przebywać maksymalnie 4 osoby, natomiast w saunie parowej maksymalnie 7 osób.
4. Do sauny nie wolno wchodzić pojedynczo, zawsze muszą być w środku minimum 2 osoby.
5. Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać duży ręcznik kąpielowy.
6. W saunie suchej (drewnianej), należy siadać na ręczniku tak, aby żadna część ciała nie miała styczności z elementami drewnianymi.
7. Przed wejściem do sauny należy ściągnąć obuwie basenowe.
8. Każdy użytkownik sauny jest zobowiązany do dokładnego wymycia ciała.
9. Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
10. Korzystając z sauny suchej, powinno się zaczynać od ław niskich do wysokich, w zależności od samopoczucia.
11. Po wyjściu z saun zaleca się odpoczynek.
12. Za wszelkie zniszczenia saun odpowiada korzystający.
13. Bezpośrednio po wyjściu z sauny, nie zaleca się wykonywania intensywnego wysiłku oraz przebywania w jacuzzi.
14. Jakiekolwiek usterki należy zgłosić bezzwłocznie Ratownikowi WOPR pełniącemu dyżur.
15. Jakiekolwiek zranienia oraz obrażenia należy bezzwłocznie zgłosić Ratownikowi WOPR pełniącego dyżur.
OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU PŁYWALNI.
ZAŻALENIA I WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ DYREKTOROWI CENTRUM ROZWOJU COM COM ZONE W KRAKOWIE PRZY UL. KUCZABA 29.
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM COM ZONE
ZABRANIA SIĘ!
1. Wchodzenia indywidualnie.
2. Wchodzenia w obuwiu kąpielowym.
3. Wchodzenia osobom nie
4. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz jakiejkolwiek konsumpcji.
5. Korzystania z sauny bez uprzedniego umycia ciała.
6. Wchodzenia do basenu bezpośrednio po wyjściu z sauny, bez wzięcia prysznica.
7. Korzystania z saun osobom,
8. Przebywania w saunie osobom,
9. Wnoszenia przedmiotów obcych, a w szczególności elementów szklanych.
10. Przebywania nago, bądź w stroju n
11. Biegania oraz hałasowania.
12. Wchodzenia na elementy konstrukcyjne oraz niszczenia wyposażenia.
13. Zanieczyszczania saun.
14. Polewania kamieni innymi przyrządami niż przeznaczonymi do tego.
15. Samodzielnego regulowania temperatury.
16. Polewan
17. Wciskania przycisku alarmowego, gdy nie występuje realne zagrożenie.
niepełnoletnim.
które posiadają znaki chorób zewnętrznych (choroby skórne oraz zakaźne).
których stan zdrowia lub kondycja fizyczna wyklucza przebywanie w nich.
nie przeznaczonym do kąpieli.
Polewania kamieni własnymi olejkami.
Pobierz regulamin
REGULAMIN CENNIKA
 
 1. Cennik Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków, jest ważny od dnia 16.03.2013 r. do dnia aktualizacji.
 2. Bilet jednorazowy ma ważność 60 minut. Po przekroczeniu tego czasu następuje stała dopłata.
 3. Bilet dwugodzinny ma ważność 120 minut. Po przekroczeniu tego czasu następuje stała dopłata.
 4. Stała dopłata minutowa wynosi 0,22 zł.
 5. Zakup biletu porannego jest możliwy od poniedziałku do piątku do godziny 8:30.
 6. Bilet weekendowy obowiązuje w soboty, niedziele oraz święta.
 7. Bilet weekendowy jest ważny 60 minut.
 8. Bilet weekendowy dwugodzinny jest ważny 120 minut.
 9. Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom (do 26 roku życia), emerytom oraz rencistom po okazaniu dokumentu potwierdzającego upoważnienie do zniżki.
 10. Korzystanie z usług przez dzieci do lat 3 jest bezpłatne.
 11. Biletem rodzinnym objęte są dzieci do lat 16.
 12. Bilety rodzinne 2+1 oraz 2+2 przeznaczone są dla prawnych opiekunów z dziećmi.
 13. Po przekroczeniu czasu biletu rodzinnego następuje stała dopłata.
 14. Każdy klient kupujący karnet zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 15. Karnety mają ważność 31 dni od daty aktywacji. Po doładowaniu konta minuty które straciły ważność nie zostają przywrócone.
 16. Jeżeli podczas korzystania z usług wartość karnetu zostanie przekroczona, uruchomiona zostaje stała dopłata.
 17. Przy zakupie karnetu pobrana zostaje kaucja zwrotna w wysokości 5 zł.
 18. Kaucja nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy karnet został zagubiony bądź uszkodzony.
 19. Kara za zniszczenie bądź zgubienie zegarka wynosi 20 zł.
 20. Czas zostaje aktywowany od momentu wydania zegarka przez kasjera, a koniec naliczania następuje po zatrzymaniu czasu przez kasjera w systemie dostępu (pobyt w szatni wliczony jest w czas 60/120minut).
 21. Na zajęciach zorganizowanych obowiązują karnety imienne.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
 
 1. Szatnia w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków jest bezpłatna i obowiązuje wszystkich klientów w tym również wszystkie grupy zorganizowane.
 2. W szatni mogą przebywać wyłącznie upoważnieni pracownicy.
 3. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia Centrum.
 4. W szatni przechowywane są nakrycia wierzchnie oraz obuwie.
 5. Przy szatni dostępne są szafki depozytowe, których otwarcie/zamknięcie następuje przy użyciu monety lub żetonu.
 6. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, w szczególności za: wyroby jubilerskie, pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe i inne przedmioty o szczególnej wartości.
 7. Dla bezpieczeństwa przechowywanej odzieży na jednym wieszaku może wisieć tylko jedna sztuka odzieży.
 8. Pozostawiona w szatni odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie numerka szatniowego.
 9. Odzież od grupy zorganizowanej pobiera personel szatni. Opiekun grupy przekazuje wszystkie okrycia wierzchnie pracownikowi szatni i odbiera je po skończonych zajęciach.
 10. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym przygotowaniu okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni.
 11. Za zgubiony bloczek szatniowy pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
 12. Wydanie okrycia i obuwia klientowi który zgubił numerek może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego opisu pozostawionych rzeczy, a nie na podstawie ich wskazania. Klient zobowiązany jest do pokwitowania odbioru okrycia i obuwia.
 13. Jeżeli klient nieposiadający numerka nie jest w stanie opisać jednoznacznie ubioru pozostawionego w szatni, odbiór następuje po zamknięciu Centrum.
 14. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym przypadku Centrum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem i przechowywaniem.
 15. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.
 16. Obuwie należy włożyć do worka lub mocnej torebki foliowej.
 17. Centrum Rozwoju Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią.
 18. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin
REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA
 
 1. Organizatorem zajęć jest Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków.
 2. Uczestnictwo w zajęciach osób niepełnoletnich warunkowane jest zgodą rodziców.
 3. Kursy nauki i doskonalenia pływania podzielone są na edycje liczące 10 zajęć po 45 minut.
 4. Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję.
 5. Edycja tj. 10 kolejnych zajęć w określonych ramach czasowych, tydzień po tygodniu (z wyłączeniem   świąt oraz dni ustawowo wolnych).
 6. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w siedzibie organizatora bądź przelewem bankowym.
 7. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w danej edycji (10 zajęć) pod warunkiem zgłoszenia jej co najmniej dzień przed zajęciami.
 8. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po jego wejściu do wody, do momentu wyjścia z wody po zakończonej lekcji.
 9. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć. Nieodebranie dziecka jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności przez rodzica/opiekuna. 
 10. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu zajęć i Regulaminu pływalni.
 11. Po przekroczeniu 60-minutowego pobytu  następuje naliczanie minutowe według obowiązującego cennika.
 12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 14. Przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.
 16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika.
 17. Rodzice i opiekunowie uczestników niepełnoletnich nie mogą przebywać na pływalni i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na pływalni.
 18. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
 20. W przypadku niewypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 21. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację materiałów audiowizualnych wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych) w celach związanych z jego działalnością oraz promocją.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin Pobierz oświadczenie
REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DLA NIEMOWLĄT
 
 1. Organizatorem zajęć jest Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 20-868 Kraków.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach.
 3. Kurs podzielony jest na edycje, z których każda obejmuje 10 zajęć, liczących po 30 min.
 4. Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję zajęć.
 5. Edycja tj. 10 kolejnych zajęć w określonych ramach czasowych, tydzień po tygodniu (z wyłączeniem   świąt oraz dni ustawowo wolnych).
 6. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na basenie.
 7. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w danej edycji (10 zajęć) pod warunkiem zgłoszenia jej co najmniej na dzień przed zajęciami.
 8. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po jego wejściu do wody, do momentu wyjścia kursanta z wody po zakończonej lekcji.
 9. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu zajęć i Regulaminu pływalni.
 10. Po przekroczeniu 60-minutowego pobytu  następuje naliczanie minutowe według obowiązującego cennika.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 12. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 13. Przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika, a dla dziecka pieluchomajtek.
 15. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika.
 16.  W zajęciach bierze udział dziecko oraz jeden opiekun.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 18. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia adaptacyjne w wodzie (potwierdzają, że odbyli wizytę u lekarza).
 19. W przypadku niewypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 20. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację materiałów audiowizualnych wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych) w celach związanych z jego działalnością oraz promocją.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 22. Ewentualne pytania kierować należy do Organizatora telefonicznie lub zgłaszać przed zajęciami.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin
REGULAMIN AQUA AEROBIC

1.    Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone.
2.    Zajęcia są prowadzone w 45 minutowych turach.
3.    Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4.    Uczestnik kupujący bilet / karnet potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu ćwiczeń ruchowych.
5.    Zapisy na zajęcia są możliwe tylko i wyłącznie osobiście po wcześniejszym zakupie biletu, karnetu lub uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
6.    Telefonicznie lub mailowo można zapisać się na jedne zajęcia.
7.    Ćwiczący ma prawo do rezerwacji takiej ilości zajęć na jaką opiewa jego karnet.
8.    Posiadacze kart Multisport, FitProfit, FitFlex, itp. po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 zł mają możliwość zapisania się z góry na 12 zajęć w miesiącu.
9.    Istnieje możliwość przesunięcia rezerwacji zajęć w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin przed planowanym udziałem. Przekroczenie tego terminu lub brak odwołania skutkuje obciążeniem karnetu / biletu lub utratą opłaty rezerwacyjnej oraz zapisanych terminów.
10.    Dopiero po ponownym uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej klient odzyskuje możliwość rozpisania się na następne zajęcia.
11.    Odwołanie terminów jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem e-mail: odwolania@comcomzone.pl , wiadomości SMS +48 662-224-106 lub osobiście na formularzy dostępnym w kasie Com-Com Zone Prokocim.
12.    W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęcia będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
13.    Przesunięcia rezerwacji można dokonywać wyłącznie w czasie trwania ważności karnetu.
14.    Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia bądź odwołania zajęć w przypadku gdy grupa liczy mniej niż 5 osób.
15.    Maksymalna liczba ćwiczących to 25 osób (step- 18).
16.    Karnet zajęć aqua jest ważny 31 dni od daty pierwszych zajęć, których termin nie może ulec  zmianie.
17.    Wszelkie urazy oraz usterki sprzętu sportowego należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi.
18.    Niniejszy regulamin obowiązuje od 26.10.2015 do odwołania.

DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin
REGULAMIN ZAJĘĆ SPINNING®

1.    Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone.
2.    Zajęcia są prowadzone w 55 minutowych turach.
3.    Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4.    Uczestnik kupujący bilet / karnet potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu ćwiczeń ruchowych.
5.    Zapisy na zajęcia są możliwe tylko i wyłącznie osobiście po wcześniejszym zakupie biletu, karnetu lub uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
6.    Telefonicznie lub mailowo można zapisać się na jedne zajęcia.
7.    Ćwiczący ma prawo do rezerwacji takiej ilości zajęć, na jaką opiewa jego karnet.
8.    Posiadacze kart Multisport, FitProfit, FitFlex, itp. po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 zł mają możliwość zapiania się z góry na 12 zajęć w miesiącu.
9.    Istnieje możliwość przesunięcia rezerwacji zajęć w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin przed planowanym udziałem. Przekroczenie tego terminu lub brak odwołania skutkuje obciążeniem karnetu / biletu lub utratą opłaty rezerwacyjnej oraz zapisanych terminów. 
10.    Dopiero po ponownym uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej klient odzyskuje możliwość rozpisania się na następne zajęcia. 
11.    Odwołanie terminów jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem e-mail: odwolania@comcomzone.pl , wiadomości SMS: : +48 662-224-106 lub osobiście na formularzy dostępnym w kasie Com-Com  Zone Prokocim.
12.    W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęcia będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
13.    Przesunięcia rezerwacji można dokonywać wyłącznie w czasie trwania ważności karnetu.
14.    Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia bądź odwołania zajęć w przypadku gdy grupa liczy mniej niż 5 osób.
15.    Maksymalna liczba ćwiczących to 9 osób.
16.    Karnet zajęć spinning® jest ważny 31 dni od daty pierwszych zajęć, których termin nie może ulec  zmianie.
17.    Wszelkie urazy oraz usterki sprzętu sportowego należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi
18.    Niniejszy regulamin obowiązuje od 26.10.2015 do odwołania. 

DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM

Rezerwację na zajęcia należy odebrać najpóźniej 5 min przed godziną rozpoczęcia zajęć.
W przypadku niezgłoszenia się w Recepcji na czas - rezerwacja przepada.
Pobierz regulamin