SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Prokocim

REGULAMIN OGÓLNY
Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady wstępu i korzystania z usług Pływalni Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie przy ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków, dalej zwanej: „Pływalnią”.
 2. Przed wejściem na Pływalnię oraz rozpoczęciem korzystania z urządzeń Pływalni należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, innymi regulaminami i instrukcjami obowiązującymi na Pływalni oraz stosować się do nich w trakcie korzystania z Pływalni oraz urządzeń Pływalni.
 3. Osoby naruszające porządek, postanowienia niniejszego Regulaminu, innych regulaminów lub instrukcji obowiązujących na Pływalni, zostaną usunięte z Pływalni.
 4. Pływalnią administruje Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków, dalej zwane: „Stowarzyszeniem”.
 5. Pływalnia składa się z:
  1. pływalni sportowej o wymiarach 25 m x 12,5 m, o głębokości od 1,1 m do 1,80 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 42 osób.
  2. basenu rekreacyjnego o wymiarach 10,50 m x 6,88 m, o głębokości 1,1 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 19 osób,
  3. brodzika dla dzieci o wymiarach 4,20 m x 4,20 m, o głębokości 0,30 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 10 osób,
  4. zjeżdżalni z rynną hamującą o głębokości 0,25 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 17 osób,
  5. 2 jacuzzi o maksymalnej głębokości 1 m, z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 6 osób,
  6. sauny suchej z  maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających  12 osób,  sauny parowej z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 7 osób, biosauny z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 4 osób oraz groty solnej z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 8 osób.
 
§ 2
Wstęp na Pływalnię
 1. Pływalnia czynna jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, od godziny 6:30 do godziny 22:30, w soboty i niedziele od godziny 7:00 do godziny 22:30.
 2. Wstęp na Pływalnię i korzystanie z urządzeń Pływalni są możliwe wyłącznie po uprzednim zakupie biletu lub karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 3. W ramach zakupionego biletu lub karnetu można korzystać z Pływalni oraz urządzeń Pływalni. Minimalny limit czasowy jednorazowego korzystania określa obowiązujący cennik usług. Po przekroczeniu zakupionego limitu czasowego naliczona zostaje dopłata według obowiązującego cennika usług.
 4. Wstęp na Pływalnię oraz limit czasowy jest rejestrowany i mierzony przy użyciu urządzenia elektronicznego (zegarka). Urządzenie elektroniczne (zegarek) odmierza zużycie limitu czasowego od momentu jego wydania, do momentu zwrotu w kasie.
 5. Wyjście z Pływalni jest możliwe wyłącznie po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
 6. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny ze zobowiązaniem nabywcy, korzystającego oraz osób przebywających pod ich opieką do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów i instrukcji obowiązujących na Pływalni.
 7. Dzieci do lat 13 oraz osoby, którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać odpowiedzialności, mogą przebywać na Pływalni, w wodzie i korzystać z urządzeń Pływalni  wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłego uprawnionego opiekuna.
 8. Młodzież do lat 18 może samodzielnie przebywać na Pływalni, w wodzie i korzystać z urządzeń Pływalni za pisemną zgodą rodziców lub dorosłego uprawnionego opiekuna.
 9. Dzieci do lat 3 muszą przebywać na Pływalni wyłącznie w pielucho-majtkach.
 10. Równocześnie na Pływalni może przebywać do 131 osób.
 11. Grupy zorganizowane mogą korzystać z Pływalni wyłącznie pod opieką dorosłych uprawnionych opiekunów, przy czym na każde 15 osób powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.
 12. Rodzice lub opiekunowie, którzy wchodzą na Pływalnię, obowiązani są do zakupu biletu lub karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, niezależnie od tego, czy korzystają z Pływalni lub urządzeń Pływalni.
 13. Zakazany jest wstęp na Pływalnię osób z przeciwwskazaniami medycznymi do przebywania w obiektach basenowych, osób z otwartymi ranami lub skaleczeniami, plastrami opatrunkowymi lub bandażami oraz osób z chorobami, infekcjami lub kontuzjami, które mogą zagrażać im, innym korzystającym lub osobom trzecim.
 14. Zakazany jest wstęp na Pływalnie osób w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu środka odurzającego i w stanie pod wpływem środka odurzającego.
 
§ 3
Zasady korzystania z Pływalni
 1. Poza godzinami otwarcia na terenie Pływalni mogą przebywać wyłącznie pracownicy Stowarzyszenia oraz inne osoby upoważnione.
 2. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do zmiany obuwia w strefie znajdującej się przy szatni głównej.
 3. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na Pływalnię w szatniach w wyznaczonych szafkach.  Nie zaleca się wnoszenia na Pływalnię przedmiotów wartościowych, w celu ograniczenia ryzyka zgubienia lub kradzieży.
 4. W szatni należy pozostawić wszelkie przedmioty mogące ulec uszkodzeniu oraz wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla korzystającego lub innych osób.
 5. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za mienie pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Osoby korzystające z Pływalni obowiązuje strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała oraz czepek, przy czym w przypadku kobiet - strój kąpielowy jednoczęściowy lub dwuczęściowy, w przypadku mężczyzn - kąpielówki lub spodenki bez kieszeni.
 7. Okulary do pływania, soczewki oraz biżuteria muszą zapewniać bezpieczeństwo korzystającego oraz innych korzystających i osób trzecich.
 8. Wejście do strefy basenowej możliwe jest wyłącznie po umyciu ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 9. Po wyjściu z toalety należy każdorazowo umyć się pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 10. Wstęp do strefy basenowej możliwy jest wyłącznie boso.
 11. Przed wejściem do strefy basenowej należy obmyć stopy korzystając z urządzeń Pływalni przeznaczonych do dezynfekcji. Przejście przez brodzik odkażający odbywa się boso, wszelkie obuwie oraz ręczniki należy pozostawić przed brodzikiem odkażającym.
 12. Korzystanie z Pływalni i urządzeń Pływalni może się odbywać wyłącznie w obecności instruktorów pływania i ratowników wodnych. Instruktorzy pływania i ratownicy wodni noszą odpowiednio oznakowane stroje.
 13. Za bezpieczeństwo na Pływalni odpowiada pełniący dyżur ratownik wodny.
 14. Przebywać w wodzie i korzystać z urządzeń Pływalni bez nadzoru instruktora pływania lub opiekuna, mogą wyłącznie osoby umiejące pływać.
 15. Grupy zorganizowane na Pływalni powinny przebywać pod stała opieką, nadzorem i obserwacją dorosłego uprawnionego opiekuna.
 16. Grupy zorganizowane przebywają na Pływalni i uczestniczą w zajęciach na Pływalni, według ustalonego harmonogramu i rozkładu zajęć.
 17. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest po wejściu na Pływalnię potwierdzić ustalony harmonogram i rozkład zajęć, jak również uzgodnić z pełniącym dyżur ratownikiem wodnym przedmiot planowanych zajęć i zasady korzystania z Pływalni i urządzeń Pływalni.
 18. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do wyprowadzenia grupy na plażę basenową po sygnale informującym o upływie limitu czasowego pływania.
 19. Osoby niepełnosprawne, korzystające z wózka inwalidzkiego, zobowiązane są do zmiany wózka, na wózek basenowy,
 20. Osoby niepełnosprawne, korzystające z wózka inwalidzkiego, w celu wejścia do wody korzystają z windy.
 21. Osoby przebywające na Pływalni są zobowiązane bezwzględnie i niezwłocznie stosować się do instrukcji pełniącego dyżur ratownika wodnego.
 22. Wszelkie urazy, skaleczenie oraz usterki należy bezwzględnie i niezwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
 23. Kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby o niskim poziomie umiejętności pływania oraz osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności, lub samopoczucia, powinny korzystać z Pływalni oraz urządzeń Pływalni ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia, sprawności, samopoczucia i umiejętności.
 24. Po wyjściu z Pływalni zaleca się przynajmniej 20 minutowy odpoczynek.
 25. Pełniący dyżur ratownik wodny w przypadku stwierdzenia zagrożenia, urazów, skaleczeń lub usterek może, ze skutkiem natychmiastowym, nakazać wyjście z wody i opuszczenie Pływalni.
 26. Osoba korzystająca z Pływalni, która narusza porządek publiczny, spokój publiczny, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności stwarza swoim zachowaniem zagrożenie dla siebie lub innych osób przebywających na Pływalni, zachowuje się agresywnie, używa wulgaryzmów, zachowuje się nieobyczajnie, nie przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, innych obowiązujących regulaminów, instrukcji obowiązujących na Pływalni lub nie stosuje się do instrukcji ratownika wodnego pełniącego dyżur, może zostać usunięta z Pływalni. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może skierować sprawę na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Osobom usuniętym z Pływalni Stowarzyszenie może odmówić ponownego wstępu na Pływalnię.
 27. Przedmioty znalezione na Pływalni należy oddać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu albo innemu właściwemu pracownikowi obsługi na przechowanie.
 28. Obowiązuje zakaz:
  1. korzystania z Pływalni, urządzeń Pływalni oraz wchodzenia do wody wbrew instrukcjom pełniącego dyżur ratownika wodnego,
  2. korzystania z Pływalni, urządzeń Pływalni oraz wchodzenia i przebywania w wodzie po sygnale informującym o upływie limitu czasowego pływania.
  3. naruszania na Pływalni i trybunach Pływalni porządku publicznego, spokoju publicznego, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, w tym w szczególności stwarzania zagrożenia dla siebie lub innych osób przebywających na Pływalni, zachowań agresywnych, używania wulgaryzmów, zachowań nieobyczajnych,
  4. przebywania więcej niż:
 1. 42 osób – w pływalni sportowej,
 2. 19 osób – w basenie rekreacyjnym,
 3. 10 osób – w brodziku dla dzieci,
 4. 6 osób – w jacuzzi,
 5. 12 osób – w saunie suchej,
 6. 7 osób – w saunie parowej,
 7. 4 osób – w biosaunie,
 8. 8 osób – w grocie solnej.
  1. pozostawiania na Pływalni osób będących pod opieką bez wymaganej opieki, nadzoru
   i obserwacji.
  2. korzystania z Pływalni, urządzeń Pływalni oraz wchodzenia do wody przez osoby nieumiejące pływać, bez nadzoru  instruktora pływania lub opiekuna,
  3. wnoszenia i spożywania na Pływalni napojów alkoholowych i środków odurzających,
  4. przebywania na Pływalni w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu środka odurzającego i w stanie pod wpływem środka odurzającego,
  5. spożywania artykułów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  6. palenia tytoniu w jakiejkolwiek postaci, jak również używania papierosów elektronicznych,
  7. wnoszenia na Pływalnię opakowań szklanych, w tym środków myjących i kosmetyków w szklanych opakowaniach, puszek, ostrych narzędzi, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,
  8. wchodzenia na Pływalnię w niewłaściwym stroju, w tym w szczególności w stroju, który nie jest strojem kąpielowym, w bieliźnie lub bez czepka,
  9. wchodzenia do wody osób z przeciwwskazaniami medycznymi do przebywania w obiektach basenowych, osób z otwartymi ranami lub skaleczeniami, plastrami opatrunkowymi lub bandażami oraz osób z chorobami, infekcjami lub kontuzjami, które mogą zagrażać im, innym korzystającym lub osobom trzecim.
  10. zachowań zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób korzystających z Pływalni, w szczególności biegania, w tym biegania po obrzeżach niecki basenowej, krzyczenia, popychania, w tym wpychania lub wrzucania do basenu, skakania, w tym skoków do wody, a także wszelkich zachowań gwałtownych lub agresywnych, w tym w szczególności wszczynania fałszywych alarmów,
  11. chwytania lin oznaczających tory do pływania i wieszania się na nich,
  12. wchodzenia na stanowiska ratowników wodnych,
  13. zaśmiecania i zanieczyszczania Pływalni, urządzeń Pływalni i wody,
  14. niszczenia urządzeń, wyposażenia, sprzętu pływackiego, sprzętu ratowniczego Pływalni,
  15. przemieszczania urządzeń i wyposażenia Pływalni bez zgody pełniącego dyżur ratownika wodnego lub innego właściwego pracownika obsługi,
  16. używania własnego sprzętu pływającego bez zgody pełniącego dyżur ratownika wodnego,
  17. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  18. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  19. prowadzenia na Pływali bez zezwolenia Stowarzyszenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej lub usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, oferowania lub sprzedaży towarów, oferowania lub wykonywania usług.
  20. prowadzić lekcji nauki pływania( zarówno z wody jak i z brzegu pływalni) bez uprzedniej zgody dyrektora pływalni. Postanowienie powyższe nie dotyczy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w zakresie niekomercyjnej nauki pływania.
  21. filmowania oraz fotografowania Pływalni oraz urządzeń Pływalni.
 
§ 4
Odpowiedzialność
 1. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są zachować najwyższą staranność i ostrożność w trakcie korzystania z Pływalni i urządzeń Pływalni, a w szczególności zobowiązane są:
  1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem, innymi obowiązującymi regulaminami i instrukcjami i ściśle ich przestrzegać,
  2. stosować się do znaków informacyjnych umieszczonych na Pływalni, w tym w szczególności stosować się do znaków nakazu i zakazu,
  3. stosować się do poleceń pełniących dyżur ratowników wodnych oraz poleceń innych pracowników obsługi,
  4. zaplanować i dostosować aktywności do poziomu własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz do stanu zdrowia,
  5. użytkować sprzęt, wyposażenie oraz urządzenia Pływalni odpowiednio do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawne technicznie i zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami użytkowania.
 2. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mienia osób, które pozostają pod ich opieką.
 3. Opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez osoby, które pozostają pod ich opieką, zarówno względem Stowarzyszenia, innych korzystających, jak i osób trzecich.
 4. Młodzież powyżej 13 roku życia, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, zarówno względem Stowarzyszenia, innych Użytkowników, jak i osób trzecich. W przypadku, gdyby nie można było przypisać odpowiedzialności, za wyrządzone szkody odpowiada rodzic lub uprawniony dorosły opiekun.
 5. Za szkody wyrządzone wskutek zniszczenia, zużycia lub uszkodzenia urządzeń Pływalni lub jakichkolwiek przedmiotów będących na wyposażeniu Pływalni, odpowiada korzystający, który wyrządził szkodę lub który odpowiada za szkodę na innej podstawie.
 6. Za szkody wyrządzone na Pływalni, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2-5 powyżej, w szczególności w związku z nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, innych obowiązujących regulaminów i instrukcji, instrukcji, nakazów i zakazów pełniących dyżur ratowników wodnych lub poleceń innych pracowników obsługi, odpowiada korzystający, który wyrządził szkodę lub który odpowiada za szkodę na innej podstawie.
 7. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba wystąpiła przeciwko Stowarzyszeniu z roszczeniem, wynikającym ze szkody za którą odpowiada korzystający, jest on zobowiązany zwolnić Stowarzyszenie od odpowiedzialności.
 
§ 5
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać pracownikom Stowarzyszenia.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać jego wykładni. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy Regulamin wprowadza się na czas nieokreślony.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w jakim zostaje wprowadzony lub przez wprowadzenie nowego regulaminu. Osoby korzystające z usług Pływalni są informowane o zmianach i uzupełnieniach niniejszego Regulamin, a także o nowych regulaminach i ich treści.
 6. Niniejszy Regulamin, jak również inne obowiązujące regulaminy i Instrukcje, podlegają umieszczeniu w widocznym miejscu na terenie Pływalni, jak również są udostępniane przez pełniących dyżur ratowników wodnych lub innych właściwych pracowników Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
REGULAMIN JACUZZI
Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie
 
 
 1. Jacuzzi jest dostępne dla korzystających z Pływalni.
 2. Jacuzzi jest dostępne w dniach i godzinach otwarcia Pływalni.
 3. Przed wejściem do jacuzzi oraz rozpoczęciem korzystania z jacuzzi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie oraz stosować się do nich w trakcie korzystania z jacuzzi.
 4. Maksymalna głębokość jacuzzi wynosi  1 m.
 5. W jacuzzi może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.
 6. Wejście do jacuzzi jest dozwolone wyłącznie od strony schodów.
 7. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
 8. W jacuzzi można przebywać tylko w pozycji siedzącej.
 9. Maksymalny zalecany czas przebywania w jacuzzi to nie więcej niż 20 minut dziennie.
 10. Dzieci do lat 13 oraz osoby, którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać odpowiedzialności, mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod opieką, nadzorem i obserwacją rodziców lub dorosłego uprawnionego opiekuna.
 11. Zabrania   się stwarzania  sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu swojemu, innych korzystający lub osób trzecich.
 12. Osoby z dysfunkcjami układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i trawiennego powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. Wchodząc do jacuzzi korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji.
 13. Wszelkie dostrzeżone usterki, nieprawidłowości lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
 14. Wszelkie urazy, skaleczenie oraz dolegliwości należy bezwzględnie i bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
 15. Obowiązuje zakaz:
 1. wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż schodami,
 2. korzystania z jacuzzi, przy wyłączonej instalacji napowietrzającej,
 3. wchodzenia do jacuzzi pomimo komunikatu o zamknięciu jacuzzi lub zakazu pełniącego dyżur ratownika wodnego,
 4. wpychania osób do jacuzzi,
 5. wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do jacuzzi,
 6. przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej,
 7. zanurzania głowy w jacuzzi,
 8. ściągania czepków  w jacuzzi,
 9. wylewania wody z jacuzzi,
 10. siadania na obrzeżu niecki jacuzzi,
 11. biegania wokół jacuzzi,
 12. wskakiwania do jacuzzi.
 1. W sprawach niniejszym Regulaminem nieuregulowanych,  odpowiednie zastosowanie, w tym w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, mają w szczególności postanowienia Regulaminu Ogólnego Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie.
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI
Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie
 
 
 1. Zjeżdżalnia jest dostępna dla korzystających z Pływalni.
 2. Zjeżdżalnia jest dostępna w dniach i godzinach otwarcia Pływalni.
 3. Przed wejściem na schody zjeżdżalni oraz rozpoczęciem korzystania ze zjeżdżalni należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie oraz stosować się do nich w trakcie korzystania ze zjeżdżalni.
 4. Osoby korzystające ze zjeżdżalni bezwzględnie i niezwłocznie stosują się do instrukcji, nakazów i zakazów pełniącego dyżur ratownika wodnego.
 5. Zjeżdżalnia jest przeznaczona tylko dla osób umiejących pływać.
 6. Podczas wchodzenia na schody należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Na schody należy wchodzić pojedynczo oraz powoli.
 8. Osoba zjeżdżająca może wystartować tylko, gdy zapali się zielona lampka. Kategorycznie zabrania się rozpoczynania ślizgu przy zapalonej lampce czerwonej.
 9. Przed każdym zjazdem należy upewnić się, czy w rynnie płynie woda.
 10. Należy zjeżdżać nogami do dołu w pozycji leżącej, bądź półleżącej.
 11. Kategorycznie zabrania się zjeżdżania więcej niż jednej osobie naraz, z wyłączeniem przypadku, gdy zjeżdża dziecko wraz z rodzicem lub opiekunem. W takim przypadku należy stosować się do instrukcji i rysunków umieszczonych przy zjeżdżalni, a w przypadku ich braku lub niezrozumienia, wyłącznie zgodnie z instrukcjami pełniącego dyżur ratownika wodnego.
 12. Po zakończeniu ślizgu należy bezzwłocznie opuścić nieckę wylotu rury.
 13. Wszelkie dostrzeżone usterki, nieprawidłowości lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
 14. Wszelkie urazy, skaleczenie oraz dolegliwości należy bezwzględnie i bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
 15. Dzieci do lat 13 oraz osoby, którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać odpowiedzialności, mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką, nadzorem i obserwacją rodziców lub dorosłego uprawnionego opiekuna.
 16. Osoby z dysfunkcjami układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i trawiennego, jak również wrażliwe na nagłe przeciążenia powinny korzystać ze zjeżdżalni ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. Rozpoczynając korzystanie ze zjeżdżalni korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji.
 17. Obowiązuje zakaz:
 1. biegania po schodach,
 2. przepychania się na schodach,
 3. zjeżdżania, gdy jest zapalona czerwona lampka lub gdy nie ma wody w rynnie,
 4. zatrzymywania się podczas ślizgu,
 5. zjeżdżania w pozycjach niedozwolonych, w szczególności głową w dół, niezgodnie z rysunkiem przy zjeżdżalni,
 6. zjeżdżania grupami,
 7. machania rękami podczas ślizgu,
 8. zabierania jakichkolwiek przedmiotów do zjeżdżalni, również biżuterii,
 9. posiadania w stroju elementów metalowych,
 10. wskakiwania do rynny z rozbiegu,
 11. chwytania rękami rynny podczas zjazdu,
 12. przebywania w niecce u wylotu rury, dłużej niż jest to konieczne do wstania i wyjścia,
 13. samodzielnego zjeżdżania przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby, którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać odpowiedzialności,
 14. zjeżdżania przez dzieci do lat 13 oraz osoby, którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać odpowiedzialności bez opieki, nadzoru i obserwacji rodziców lub dorosłego uprawnionego opiekuna,
 15. wchodzenia na schody i korzystania ze zjeżdżalni pomimo komunikatu o zamknięciu zjeżdżalni lub zakazu pełniącego dyżur ratownika wodnego.
 16. stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 1. W sprawach niniejszym Regulaminem nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie, w tym w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, mają w szczególności postanowienia Regulaminu Ogólnego Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie.
 
 
 
 
REGULAMIN SAUN I GROTY SOLNEJ
Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie
 
 
 1. Sauny i grota solna dostępne są dla korzystających z Pływalni.
 2. Sauny i grota solna dostępne są w dniach i godzinach otwarcia Pływalni.
 3. W ramach Pływalni dostępne są:
 1. sauna sucha z  maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających  12 osób, 
 2. sauna parowa z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 7 osób,
 3. biosauna z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 4 osób,
 4. grota solnej z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 8 osób.
 1. Przed wejściem do sauny lub groty solnej oraz rozpoczęciem korzystania z sauny lub groty solnej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie oraz stosować się do nich w trakcie korzystania z saun i groty solnej.
 2. W saunie każdorazowo muszą przebywać przynajmniej 2 osoby.
 3. Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać duży ręcznik kąpielowy.
 4. W saunie suchej, biosaunie oraz grocie solnej, należy siadać na ręczniku tak, aby żadna część ciała nie miała styczności z elementami drewnianymi.
 5. Przed wejściem do sauny należy ściągnąć obuwie basenowe.
 6. Wejście do sauny lub groty solnej możliwe jest wyłącznie po dokładnym umyciu ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących.
 7. Wejście do sauny lub groty solnej możliwe jest wyłącznie po dokładnym osuszenia ciała.
 8. Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 9. Korzystanie z sauny suchej należy zaczynać od ław niskich i przemieszczać się do ław wysokich, w zależności od stanu zdrowia i samopoczucia.
 10. Po wyjściu z sauny zaleca się przynajmniej 20 minutowy odpoczynek.
 11. Nie zaleca się intensywnego wysiłku oraz przebywania w jacuzzi bezpośrednio po wyjściu z sauny.
 12. Wszelkie dostrzeżone usterki, nieprawidłowości lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
 13. Wszelkie urazy, skaleczenie oraz dolegliwości należy bezwzględnie i bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
 14. Osoby z dysfunkcjami układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i trawiennego powinny korzystać z saun i groty solnej ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. Wchodząc do saun i groty solnej korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji.
 15. Obowiązuje zakaz:
 1. wchodzenia do saun i groty solnej pojedynczo, chyba że w saunie lub grocie solnej przebywa już inna osoba,
 2. wchodzenia do saun i groty solnej w obuwiu,
 3. wchodzenia do saun osób, które nie ukończyły 18 roku życia,
 4. wnoszenia i spożywania w saunach i grocie solnej napojów alkoholowych i środków odurzających,
 5. wnoszenia do saun i groty solnej telefonów lub innych urządzeń elektronicznych,
 6. przebywania w saunach i grocie solnej w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu środka odurzającego i w stanie pod wpływem środka odurzającego,
 7. spożywania w saunach i grocie solnej artykułów żywnościowych,
 8. palenia w saunach i grocie solnej tytoniu w jakiejkolwiek postaci, jak również używania papierosów elektronicznych,
 9. wnoszenia do saun i groty solnej opakowań szklanych, w tym środków myjących i kosmetyków w szklanych opakowaniach, puszek, ostrych narzędzi, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,
 10. wchodzenia do saun i groty solnej w niewłaściwym stroju,
 11. wchodzenia do saun i groty solnej w biżuterii, okularach i szkłach kontaktowych,
 12. korzystania z saun i groty solnej bez dokładnego umycia ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących,
 13. korzystania z saun i groty solnej bez dokładnego osuszenia ciała,
 14. wchodzenia do strefy basenowej po skorzystaniu z saun lub groty solnej bez dokładnego umycia ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących,
 15. wchodzenia do saun i groty solnej osób z przeciwwskazaniami medycznymi do przebywania w saunach i grocie solnej, osób z otwartymi ranami lub skaleczeniami, plastrami opatrunkowymi lub bandażami oraz osób z chorobami, infekcjami lub kontuzjami, które mogą zagrażać im, innym korzystającym lub osobom trzecim,
 16. korzystania z saun przez kobiety w okresie menstruacji i w okresie ciąży,
 17. polewania kamieni innymi przyrządami niż przeznaczone do tego,
 18. samodzielnego regulowania temperatury,
 19. polewania kamieni własnymi olejkami,
 20. wchodzenia na elementy konstrukcyjne oraz demolowania wyposażenia,
 21. wciskania przycisku alarmowego, gdy nie występuje realne zagrożenie,
 22. zachowań w saunach i grocie solnej zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób korzystających z saun i groty solnej, w szczególności biegania, w tym biegania, krzyczenia, popychania, skakania, a także wszelkich zachowań gwałtownych lub agresywnych, w tym w szczególności wszczynania fałszywych alarmów,
 1. W sprawach niniejszym Regulaminem nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie, w tym w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, mają w szczególności postanowienia Regulaminu Ogólnego Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie.
 
 
Pobierz regulamin
REGULAMIN CENNIKA
 
 1. Cennik Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków, jest ważny od dnia 16.03.2013 r. do dnia aktualizacji.
 2. Bilet jednorazowy ma ważność 60 minut. Po przekroczeniu tego czasu następuje stała dopłata.
 3. Bilet dwugodzinny ma ważność 120 minut. Po przekroczeniu tego czasu następuje stała dopłata.
 4. Stała dopłata minutowa wynosi 0,22 zł.
 5. Zakup biletu porannego jest możliwy od poniedziałku do piątku do godziny 8:30.
 6. Bilet weekendowy obowiązuje w soboty, niedziele oraz święta.
 7. Bilet weekendowy jest ważny 60 minut.
 8. Bilet weekendowy dwugodzinny jest ważny 120 minut.
 9. Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom (do 26 roku życia), emerytom oraz rencistom po okazaniu dokumentu potwierdzającego upoważnienie do zniżki.
 10. Korzystanie z usług przez dzieci do lat 3 jest bezpłatne.
 11. Biletem rodzinnym objęte są dzieci do lat 16.
 12. Bilety rodzinne 2+1 oraz 2+2 przeznaczone są dla prawnych opiekunów z dziećmi.
 13. Po przekroczeniu czasu biletu rodzinnego następuje stała dopłata.
 14. Każdy klient kupujący karnet zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 15. Karnety mają ważność 31 dni od daty aktywacji. Po doładowaniu konta minuty które straciły ważność nie zostają przywrócone.
 16. Jeżeli podczas korzystania z usług wartość karnetu zostanie przekroczona, uruchomiona zostaje stała dopłata.
 17. Przy zakupie karnetu pobrana zostaje kaucja zwrotna w wysokości 5 zł.
 18. Kaucja nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy karnet został zagubiony bądź uszkodzony.
 19. Kara za zniszczenie bądź zgubienie zegarka wynosi 20 zł.
 20. Czas zostaje aktywowany od momentu wydania zegarka przez kasjera, a koniec naliczania następuje po zatrzymaniu czasu przez kasjera w systemie dostępu (pobyt w szatni wliczony jest w czas 60/120minut).
 21. Na zajęciach zorganizowanych obowiązują karnety imienne.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
 
 1. Szatnia w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków jest bezpłatna i obowiązuje wszystkich klientów w tym również wszystkie grupy zorganizowane.
 2. W szatni mogą przebywać wyłącznie upoważnieni pracownicy.
 3. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia Centrum. Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-22:30, w soboty i niedziele 7:00-22:30.
 4. W szatni przechowywane są nakrycia wierzchnie.
 5. Przy szatni dostępne są szafki depozytowe na obuwie, których otwarcie/zamknięcie następuje przy użyciu monety lub żetonu. W przypadku braku wolnych szafek obuwie przechowywane jest w szatni.
 6. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, w szczególności za: wyroby jubilerskie, pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe i inne przedmioty o szczególnej wartości.
 7. Pozostawiona w szatni odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie numerka szatniowego.
 8. Odzież od grupy zorganizowanej pobiera personel szatni. Opiekun grupy przekazuje wszystkie okrycia wierzchnie pracownikowi szatni i odbiera je po skończonych zajęciach.
 9. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym przygotowaniu okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni.
 10. Wydanie okrycia i obuwia klientowi, który zgubił numerek szatniowy może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego opisu pozostawionych rzeczy, a nie na podstawie ich wskazania. Przy odbiorze klient zobowiązany jest wówczas do spisania protokołu i pokwitowania odbioru okrycia i obuwia.
 11. Jeżeli klient nieposiadający numerka nie jest w stanie opisać jednoznacznie ubioru pozostawionego w szatni, odbiór następuje po zamknięciu Centrum.
 12. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym przypadku  Centrum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem i przechowywaniem.
 13. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.
 14. Obuwie należy włożyć do worka lub mocnej torebki foliowej.
 15. Centrum Rozwoju Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią.
 16. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim.
                      DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA
 
 1. Organizatorem zajęć jest Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków.
 2. Uczestnictwo w zajęciach osób niepełnoletnich warunkowane jest zgodą rodziców.
 3. Kursy nauki i doskonalenia pływania podzielone są na edycje liczące 10 zajęć po 45 minut.
 4. Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję.
 5. Edycja tj. 10 kolejnych zajęć w określonych ramach czasowych, tydzień po tygodniu (z wyłączeniem   świąt oraz dni ustawowo wolnych).
 6. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w siedzibie organizatora bądź przelewem bankowym.
 7. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w danej edycji (10 zajęć) pod warunkiem zgłoszenia jej co najmniej dzień przed zajęciami.
 8. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po jego wejściu do wody, do momentu wyjścia z wody po zakończonej lekcji.
 9. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć. Nieodebranie dziecka jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności przez rodzica/opiekuna. 
 10. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu zajęć i Regulaminu pływalni.
 11. Po przekroczeniu 60-minutowego pobytu  następuje naliczanie minutowe według obowiązującego cennika.
 12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 14. Przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.
 16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika.
 17. Rodzice i opiekunowie uczestników niepełnoletnich nie mogą przebywać na pływalni i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na pływalni.
 18. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
 20. W przypadku niewypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 21. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację materiałów audiowizualnych wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych) w celach związanych z jego działalnością oraz promocją.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin Pobierz oświadczenie
REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DLA NIEMOWLĄT
 
 1. Organizatorem zajęć jest Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 20-868 Kraków.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach.
 3. Kurs podzielony jest na edycje, z których każda obejmuje 10 zajęć, liczących po 30 min.
 4. Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję zajęć.
 5. Edycja tj. 10 kolejnych zajęć w określonych ramach czasowych, tydzień po tygodniu (z wyłączeniem   świąt oraz dni ustawowo wolnych).
 6. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na basenie.
 7. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w danej edycji (10 zajęć) pod warunkiem zgłoszenia jej co najmniej na dzień przed zajęciami.
 8. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po jego wejściu do wody, do momentu wyjścia kursanta z wody po zakończonej lekcji.
 9. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu zajęć i Regulaminu pływalni.
 10. Po przekroczeniu 60-minutowego pobytu  następuje naliczanie minutowe według obowiązującego cennika.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 12. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 13. Przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika, a dla dziecka pieluchomajtek.
 15. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika.
 16.  W zajęciach bierze udział dziecko oraz jeden opiekun.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 18. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia adaptacyjne w wodzie (potwierdzają, że odbyli wizytę u lekarza).
 19. W przypadku niewypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 20. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację materiałów audiowizualnych wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych) w celach związanych z jego działalnością oraz promocją.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 22. Ewentualne pytania kierować należy do Organizatora telefonicznie lub zgłaszać przed zajęciami.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin
REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA W CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM,
KRAKÓW, UL.KURCZABA 29.
 
 1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone.
 2. Zajęcia są prowadzone w 45 minutowych turach.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik kupujący bilet / karnet potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu ćwiczeń ruchowych.
 5. Zapisy na zajęcia są możliwe tylko i wyłącznie osobiście po wcześniejszym zakupie biletu, karnetu .
 6. Telefonicznie lub mailowo można zapisać się na jedne zajęcia.
 7. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć.
 8. Istnieje możliwość przesunięcia rezerwacji zajęć w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin przed planowanym udziałem. Przekroczenie tego terminu lub brak odwołania skutkuje obciążeniem karnetu lub naliczeniem kary w wysokości 10 zł 
 9. Dopiero po opłaceniu 10 zł kary klient odzyskuje możliwość zapisania się na kolejne zajęcia.
 10. Odwołanie terminów jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem e-mail: odwolania@comcomzone.pl, wiadomości SMS +48 694 401 701 lub osobiście.
 11. W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęcia będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
 12. Przesunięcia rezerwacji można dokonywać wyłącznie w czasie trwania ważności karnetu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia bądź odwołania zajęć minimum 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć w przypadku, gdy grupa liczy mniej niż 5 osób.
 14. Maksymalna liczba ćwiczących to 18 osób (10 osób tampoliny)
 15. Karnet zajęć aqua aerobic jest ważny 31 dni od daty zakupu karnetu. Termin ważności karnetu nie może ulec zmianie oraz nie istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć na nowy karnet.
 16. Wszelkie urazy oraz usterki sprzętu sportowego należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 
 18. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację materiałów audiowizualnych wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osób.) w celach związanych z jego działalnością oraz promocją. 
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2017 do odwołania.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COMCOM ZONE PROKOCIM
 

 


Pobierz regulamin
REGULAMIN ZAJĘĆ SPINNING® W CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM, KRAKÓW UL. KURCZABA 29.
 
 1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone.
 2. Zajęcia są prowadzone w 55 minutowych turach.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik kupujący bilet / karnet potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu ćwiczeń ruchowych.
 5. Zapisy na zajęcia są możliwe tylko i wyłącznie osobiście po wcześniejszym zakupie biletu, karnetu lub uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Telefonicznie lub mailowo można zapisać się na jedne zajęcia.
 7. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć 
 8. Istnieje możliwość przesunięcia rezerwacji zajęć w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin przed planowanym udziałem. .Przekroczenie tego terminu lub brak odwołania skutkuje obciążeniem karnetu lub naliczeniem kary w wysokości 10 zł
 9. Dopiero po opłaceniu 10 zł kary klient odzyskuje możliwość zapisania się na kolejne zajęcia.
 10. Odwołanie terminów jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem e-mail: odwolania@comcomzone.pl , wiadomości SMS: : +48 694-401-701 lub osobiście 
 11. W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęcia będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
 12. Przesunięcia rezerwacji można dokonywać wyłącznie w czasie trwania ważności karnetu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia bądź odwołania zajęć w przypadku, gdy grupa liczy mniej niż 5 osób.
 14. Maksymalna liczba ćwiczących to 9 osób.
 15. Karnet zajęć spinning jest ważny 31 dni od daty zakupu karnetu. Termin ważności karnetu nie może ulec zmianie oraz nie istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć na nowy karnet. 
 16. Wszelkie urazy oraz usterki sprzętu sportowego należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 
 18. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację materiałów audiowizualnych wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osób.) w celach związanych z jego działalnością oraz promocją. 
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.09.2017 do odwołania. 
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COMCOM ZONE PROKOCIM
 

Pobierz regulamin
REGULAMIN SAUN I GROTY SOLNEJ

Pływalni Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie
1.Sauny i grota solna dostępne są dla korzystających z Pływalni.
2.Sauny i grota solna dostępne są w dniach i godzinach otwarcia Pływalni.
3.W ramach Pływalni dostępne są:
  1)sauna sucha z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 12 osób,
  2)sauna parowa z maksymalną dopuszczalną liczną korzystających 7 osób,
  3)biosauna z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 4 osób,
  4) grota solna z maksymalną dopuszczalną liczbą korzystających 8 osób.
4.Przed wejściem do sauny lub groty solnej oraz rozpoczęciem korzystania z sauny lub groty solnej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym Pływalni Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie oraz stosować się do nich w trakcie korzystania z saun i groty solnej.
5.W saunie każdorazowo muszą przebywać przynajmniej 2 osoby.
6.Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać duży ręcznik kąpielowy.
7.W saunie suchej, biosaunie oraz grocie solnej, należy siadać na ręczniku tak, aby żadna część ciała nie miała styczności z elementami drewnianymi.
8.Przed wejściem do sauny należy ściągnąć obuwie basenowe.
9. Wejście do sauny lub groty solnej możliwe jest wyłącznie po dokładnym umyciu ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących.
10.Wejście do sauny lub groty solnej możliwe jest wyłącznie po dokładnym osuszeniu ciała.
11.Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
12.Korzystanie z sauny suchej należy zaczynać od ław niskich i przemieszczać się do ław wysokich, w zależności od stanu zdrowia i samopoczucia.
13.Po wyjściu z sauny zaleca się przynajmniej 20 minutowy odpoczynek.
14.Nie zaleca się intensywnego wysiłku oraz przebywania w jaccuzi  bezpośrednio po wyjściu z sauny.
15.Wszelkie dostrzeżone usterki, nieprawidłowości lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
16.Wszelkie urazy, skaleczenia oraz dolegliwości należy bezwzględnie i bezzwłocznie zgłaszać pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
17.Osoby z dysfunkcjami układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i trawiennego powinny korzystać z saun i groty solnej ze szczególną ostrożnością  i po konsultacji lekarskiej. Wchodząc do saun i groty solnej korzystający potwierdza, że jego stan zdrowie pozwala na taką formę rekreacji.
18.Obowiązuje zakaz:
 1. wchodzenia do saun i groty solnej pojedynczo, chyba że w saunie lub grocie solnej przebywa już  inna osoba,
 2. wchodzenia do saun i groty solnej w obuwiu,
 3. wchodzenia do saun osób, które nie ukończyły 18 roku życia,
 4. wnoszenia i spożywania w saunach i grocie solnej napojów alkoholowych i środków odurzających,
 5. wnoszenia do saun i groty solnej telefonów lub innych urządzeń elektronicznych,
 6. przebywania w saunach i grocie solnej w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu środka odurzającego i w stanie pod wpływem środka odurzającego,
 7. spożywania w saunach i grocie solnej artykułów żywnościowych,
 8. palenia w saunach i grocie solnej tytoniu w jakiejkolwiek postaci, jak również  używania papierosów elektronicznych
 9. wnoszenia do saun i groty solnej opakowań szklanych, w tym środków myjących i kosmetyków w szklanych opakowaniach, puszek, ostrych narzędzi, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,
 10. wchodzenia do saun i groty solnej w niewłaściwym stroju,
 11. wchodzenia do saun i groty solnej w biżuterii, okularach i szkłach kontaktowych,
 12. korzystania z saun i groty solnej bez dokładnego umycia ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących,
 13. korzystania z saun i groty solnej bez dokładnego osuszenia ciała,
 14. wchodzenia do strefy basenowej po skorzystaniu z saun lub groty solnej bez dokładnego umycia ciała pod natryskiem z użyciem środków myjących,
 15. wchodzenia do saun i groty solnej osób z przeciwskazaniami medycznymi do przebywania w saunach i grocie solnej, osób z otwartymi ranami lub skaleczeniami, plastrami opatrunkowymi lub bandażami oraz osób z chorobami, infekcjami lub kontuzjami, które mogą zagrażać innym korzystającym lub osobom trzecim,
 16. korzystania z saun przez kobiety w okresie menstruacji i w okresie ciąży,
 17. polewania kamieni innymi przyrządami niż przeznaczone do tego,
 18. samodzielnego regulowania temperatury,
 19. polewania kamieni własnymi olejkami,
 20. wchodzenia na elementy konstrukcyjne oraz demolowania wyposażenia,
 21. wciskania przycisku alarmowego gdy nie występuje realne zagrożenie,
 22. zachowań w saunach i grocie solnej zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób korzystających z saun i groty solnej, w szczególności biegania, w tym biegania, krzyczenia, popychania, skakania, a także wszelkich zachowań  gwałtownych lub agresywnych, w tym w szczególności wszczynania fałszywych alarmów.
19. W sprawach niniejszym Regulaminem nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie, w tym zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, mają w szczególności postanowienia Regulaminu Ogólnego Pływalni Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie.