SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin sali sportowej Odporyszów

Regulamin sali sportowej Odporyszów
 1. Sala jest obiektem zarządzanym przez Stowarzyszenie SIEMACHA.  
 2. Sala jest otwarta codziennie w godz. od 8.00 do 22.00. Zabrania się przebywania na terenie sali poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
 3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z sali, zamknięcia jej w całości lub części.
 4. Każda osoba korzystająca z sali jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu, obowiązującego na jej terenie i podporządkowania się ich zapisom i poleceniom obsługi.
 5. Każda osoba korzystająca z urządzeń i sprzętu sportowego znajdujących się w sali jest obowiązana do zapoznania się z ich instrukcją obsługi i użytkowania oraz do ich bezwzględnego przestrzegania.
 6. Sala jest przeznaczona do indywidualnej rekreacji oraz prowadzenia grupowych zajęć rekreacyjno-sportowych.
 7. Z sali wolno korzystać wyłącznie w obecności pracownika obiektu. 
 8. Wstęp do sali odbywa się po okazaniu biletu lub karnetu na określoną godzinami tercję. Po upływie tercji użytkownik jest obowiązany opuścić salę. 
 9. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu, a karnet do wielokrotnego wstępu w okresie, na który został wydany. 
 10. Wstęp na teren sali oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 11. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się do pracownika obiektu.
 12. Każdy korzystający z sali przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 13. Każda osoba korzystająca z sali powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z sali ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem. 
 14. Z sali mogą korzystać osoby:
 • które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność, 
 • które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność, 
 • które nie ukończyły 15 lat - pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów .
 1. Z sali należy korzystać w stroju oraz obuwiu sportowym (czystym, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.). Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
 2. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni. 
 3. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do sali ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób stwarzałoby sytuacje zagrożenia dla użytkowników
 5. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
 6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do pracownika obiektu i uzgodnić warunki korzystania z obiektu.
 7. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników sali oraz stanowi sanitarno-higienicznemu obiektu, w szczególności: 
 • przebierania się poza szatnią,
 • wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
 • przebywanie w stanie wskazującym na stan intoksykacji,
 • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
 • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
 • żucie gumy i spożywanie pokarmów,
 • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
 • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu sali,
 • niszczenie urządzeń i wyposażenia sali,
 • wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację,
 • hałasowanie, przeszkadzanie ćwiczącym oraz innym osobom przebywającym na terenie salki,
 • ustawianie na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (toreb, butelek, itp),
 • wykonywanie ćwiczeń siłowych bez rozgrzewki,
 • ćwiczenie z nie spiętymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,  
 • dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu,
 • korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia salki niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • ćwiczenia luźnymi przyborami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody Kierownictwa obiektu. 
 1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 2. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
 3. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. 
 4. Na terenie sali nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do pracownika obiektu. Osoba, której udzielono pomocy przedlekarskiej zobowiązana jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń. 
 5. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 6. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 7. Obowiązkiem korzystających z obiektu jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 8. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać pracownikowi obiektu. Rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela wydaje w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 9. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo obiektu.
 10. Kierownictwo obiektu  nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sali oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

Pobierz regulamin