SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin grup zorganizowanych Odporyszów

Regulamin grup zorganizowanych Odporyszów
 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę składającą się z minimum 10 osób i jest nią: grupa przedszkolna, grupa szkolna, grupa gimnazjalna, grupa ponadgimnazjalna, świetlica środowiskowa, stowarzyszenie, fundacja, kolonia, półkolonia, obóz.
 3. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem ogólnym korzystania pływalni.
 5. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 10 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć oraz za pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni.
 6. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
 7. Opiekun grupy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie - a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego - oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach.
 8. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich. Zgodnie z tą wiedzą - w porozumieniu z ratownikiem - układa program pobytu grupy na pływalni i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
 9. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni oraz regulaminem uczestników grup zorganizowanych i bezwzględnego przestrzegania wszystkich ustaleń w nich zawartych.
 10. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach: szatni, natrysków i toalet, hali basenowej.
 11. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż 15 osób ani więcej niż 1 osoba niepełnosprawna bez względu na rodzaj niepełnosprawności.
 12. W czasie pobytu grupy na pływalni jej opiekunowie zobowiązani są do dopilnowania uczestników i przestrzegania przez nich regulaminów, bezpiecznego, spokojnego, kulturalnego zachowania, nie hałasowania i nie niszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 13. Na pływalnię nie będą wpuszczane grupy bez opiekuna.
 14. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w szatni, pod natryskami i w hali basenowej, przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu z którego widzi wszystkich uczestników i sam jest przez nich widziany. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 • wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni basenowych,
 • zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni
 • załatwienie z pracownikiem obsługi formalności związanych z wejściem grupowym, 
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek, 
 • podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów pływalni, 
 • wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe i klapki, umieszczenia odzieży i obuwia w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
 • wskazanie umywalek i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i umywalek w czasie całego pobytu w hali basenowej,
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
 • dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczenia natrysków do hali basenowej,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
 • zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
 • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
 • wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu wypożyczonego sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
 • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wprowadzenie grupy hali basenowej pod natryski i do sanitariatów,
 • dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni.
 1. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz Kierownictwu obiektu.
 2. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie ratownikowi każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni i potwierdzenie zdarzenia właściwym wpisem w Dzienniku pracy ratowników oraz sporządzenie wraz z ratownikiem protokołu wypadku.
 3. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni.
 4. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie pływalni przepisów.
 5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z pływalni jest umowa.

Pobierz regulamin