SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. Pływalnia Com-Com Zone jest obiektem Gminy Kraków, administrowanym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
 2. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:15 do 22:30, natomiast w weekendy oraz w dni uznane za ustawowo wolne od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach od 7:00 do 22:30.
 3. Do korzystania z pływalni upoważnione są osoby posiadające bilet lub karnet zakupiony w kasie lub uprawnione są do korzystania z pływalni na podstawie odrębnej umowy.
 4. Zakup biletu i karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
 5. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką dorosłych.
 6. Młodzież do lat 16 może korzystać z pływalni wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. Jednorazowo na pływalni może przebywać maksymalnie 42 osoby, nie licząc opiekunów i ratowników.
 8. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub przebieralni dyrektor pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników i obsługi pływalni Com-Com Zone będą wypraszane z terenu.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych,
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • przebywania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
 • środków odurzających.
 1. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) mają wstęp na pływalnię wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów dorosłych w ilości nie mniejszej niż 1 opiekun na 15 uczestników.
 2. Opiekunowie grup zorganizowanych są zobowiązani do wprowadzenia grupy na plażę basenową.
 3. Zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.
 4. Zajęcia nauki pływania, doskonalenia pływania itp. mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Za bezpieczeństwo uczestników jest odpowiedzialny instruktor prowadzący zajęcia.
 5. Wszelka działalność zarobkowana na terenie obiektu, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania jest zabroniona.
 6. Wyłączność na prowadzenie zajęć nauki oraz doskonalenia pływalnia mają instruktorzy Szkoły Pływania Com-Com Swim.
 7. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w tym przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. nr.57 poz. 358)
II. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI
 1. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała, czepek oraz bezwzględne umycie całego ciała pod natryskiem i przejście boso przez brodzik przed każdym wejściem na pływalnię z zewnątrz.
 2. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym obiektu na obuwie typu plażowego – „strefa zmiany obuwia” – i pozostawienia go w szafce.
 3. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika. 
 4. Wejście na teren plaży basenowej dozwolone jest wyłącznie boso.
 5. Z pływalni indywidualnie mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
 6. Osoby wchodzące na pływalnię z przebieralni zobowiązane są każdorazowo przejść przez brodzik odkażający stopy. 
 7. Osoby niepełnosprawne przy wejściu do wody zobowiązane są do korzystania z windy.
 8. Za bezpieczeństwo bezpośrednio na terenie pływalni i w wodzie odpowiada pełniący dyżur ratownik.
 9. Dyrektor i Koordynator Obiektów Sportowych może każdorazowo kontrolować zajęcia na pływalni, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 10. Osoby kończące zajęcia zobowiązane są opuścić przebieralnię w ciągu 15min, a w okresie zimowym tj. od 22 grudnia do 21 marca w ciągu 20 minut.
 11. Na terenie hali basenowej zabrania się:
 • biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników
 • wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników oraz urządzenia o innym przeznaczeniu
 • skakania z fragmentów konstrukcji obiektu
 • użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczenie
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej
 • zanieczyszczania wody basenowej
 • chwytania, szarpania lin które oznaczają tory do pływania, powodując ich niekontrolowany ruch
 • wnoszenia ręczników, klapek, płaszczy kąpielowych oraz napojów i kosmetyków w szklanych opakowaniach
 • wchodzenia na tory oznaczone tabliczką „rezerwacja toru” osobom nie uczestniczącym w zajęciach nauki pływania
 • nieumiejącym pływać przekraczania strefy dla nich wyznaczonej
 • wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników 
 • niszczenia urządzeń i sprzętu pływackiego
 • przebywania w wodzie po sygnale informującym o zakończeniu czasu pływania
 • wchodzenia na plażę basenową przed sygnałem kończącym turę poprzednią
 • filmowania oraz fotografowania pływalni bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora obiektu
 1. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 2. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 3. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu ratownikowi.
 4. Zajęcia nauki pływania odbywają się według ściśle określonego harmonogramu na torach oznaczonych tabliczką „rezerwacja toru”.
 5. Pływalnia Com-Com Zone zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu w związku z: zawodami, zgrupowaniami, obozami, zajęciami indywidualnymi.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 2. Dyrektor pływalni Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu przedmiotów wartościowych.
 3. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 50,00 zł.
 4. Dyrektor pływalni Com-Com Zone nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu.

OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU PŁYWALNI.
ZAŻALENIA I WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ DYREKTOROWI LUB KOORDYNATOROWI PŁYWALNI.
REGULAMIN OGŁASZA SIĘ POPRZEZ ZAMIESZCZENIE W PRZEZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH NA TERENIE OBIEKTU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.comcomzone.pl
REGULAMIN NINIEJSZY WCHODZI W ZASTOSOWANIE W DNIU OGŁOSZENIA.
EWENTUALNE ZMIANY I UZUPEŁNIENIA REGULAMINU DOKONYWANE SĄ PRZEZ DYREKTORA OBIEKTU I WCHODZĄ W ZASTOSOWANIE OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU OGŁOSZENIA.

Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone
Pobierz regulamin Pobierz oświadczenie