SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Ogólny

Regulamin Ogólny Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 4 i 6 w Krakowie

1.    Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 4 i 6.
2.    Korzystanie z usług jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
3.    Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z oferty Centrum Rozwoju tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna (formularz dostępny na Recepcji).
4.    Na terenie Centrum Rozwoju zabrania się:
a.    korzystania z oferty pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu;
b.    wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu;
c.    wprowadzania zwierząt;
d.    handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam bez zgody Dyrektora Centrum;
e.    palenia tytoniu;
f.    wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych;
g.    żucia gumy podczas korzystania z aktywności. 
5.    W Centrum Rozwoju obowiązuje zachowanie czystości i kultury osobistej.
6.    Godziny otwarcia Centrum określone są w aktualnej ofercie.
7.    Odpłatność za korzystanie z oferty Centrum reguluje Cennik lub regulaminy poszczególnych promocji. 
8.    Zakup biletów lub karnetów odbywa się w Recepcji Głównej/Kasie w dniach powszednich w godz. 6:00-21:45, w soboty i niedziele w godz. 6:45-21:45. 
9.    Na żądanie klienta Centrum Rozwoju wystawia faktury do 7 dni roboczych od daty sprzedaży na podstawie okazanego paragonu.
10.    Wydawanie klucza do szafki lub do szatni następuje po zdeponowaniu w recepcji lub portierni karnetu lub dowolnego  dokumentu ze zdjęciem.
11.    W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki lub szatni, klient zostanie obciążony karą w wysokości 40 pln wynikającej z kosztów wymiany zamka.
12.    Za zniszczenie mienia Centrum Rozwoju spowodowanego działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa. W przypadku zniszczeń spowodowanych przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. 
13.    Do czasu uregulowania zobowiązań zostanie zawieszona możliwość  korzystania przez klienta z oferty Centrum.
14.    Centrum Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów na terenie obiektu, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie. Klienci zobowiązani są do przechowywania wnoszonych rzeczy w udostępnionych szafkach. 
15.    Z pomieszczeń i urządzeń w Centrum klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracownika Centrum lub wynikający ze stosownych instrukcji lub informacji ich użytkowania. W przypadku korzystania z boisk i hali sportowej transport urządzeń może odbywać się wyłącznie w taki sposób, aby urządzenie nie miało kontaktu z nawierzchnią.
16.    Zajęcia dzieci i młodzieży korzystających z obiektów Centrum mogą odbywać się wyłącznie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera).  
17.    Klient korzystając z oferty Centrum oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w ofercie Centrum na własną odpowiedzialność. Osoba chcąca korzystać z oferty Centrum  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
18.    Centrum Rozwoju oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń. 
19.    Osoby korzystające z oferty Centrum, obowiązuje odzież sportowa i zamienne obuwie sportowe. Ze względów higienicznych wskazane jest również posiadanie ręcznika W przypadku korzystania z boiska sztucznego i wielofunkcyjnego dopuszcza się używanie wyłącznie obuwia sportowego z niskimi kołkami z gumy lub tworzywa sztucznego oraz obuwia typu halowego. Bezwzględnie zabrania się używania obuwia z kołkami metalowymi, aluminiowymi, ceramicznymi oraz kolcami. W przypadku korzystania z hali sportowej obowiązuje obuwie typu „halówki”, czyste, nie pozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp. 
20.    W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych.
21.    Centrum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Centrum oraz podczas imprez organizowanych przez centrum wraz z wykorzystaniem wizerunku klienta.
22.    W przypadku nieprzestrzegania regulaminów Centrum Dyrekcja obiektu ma prawo poprosić klienta o opuszczenie Centrum bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione elementy oferty. 
23.    W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Kraków 
24.    Nowa Huta. Wszelkie wnioski klientów powinny być kierowane do Dyrektora drogą pisemną. 
25.    Centrum Rozwoju Com-Com Zone Kraków Nowa Huta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
Pobierz regulamin