SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Oferty Sportowej

Regulamin korzystania ze Sportowej Oferty Indywidualnej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6. Niniejszy regulamin obowiązuje również klientów, którzy korzystają z biletów jednorazowych lub zaproszeń. 
2.    Korzystanie z usług jest możliwe wyłącznie po wypełnieniu karty klienta Com-Com Zone i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem ogólnym obiektu poprzez potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania się do stosowania jego postanowień. 
3.    Ulgi przysługują uczniom szkolnym, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym po okazaniu dokumentu potwierdzającego podstawę do ulgi.  
4.    Dokumentem legitymującym przynależność i prawo do korzystania z usług Centrum Rozwoju Com Com Zone jest karnet lub inne karty akceptowane przez Centrum. Członkowie Centrum są zobowiązywani do okazywania swojego karnetu lub innej akceptowalnej karty za każdym razem kiedy wchodzą do Centrum. W przypadku nie okazania karnetu lub w/w karty personel Centrum ma prawo nie wpuścić klienta. Na podstawie ważnego karnetu lub karty recepcja wydaje bilety wstępu na poszczególne aktywności. 
5.    Karnet miesięczny jest ważny przez 30 dni od daty zadeklarowanej przez klienta. 
6.    Karnet ma charakter imienny i może być używana tylko przez jej właściciela. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji karnet zostaje unieważniona bez zwrotu pieniędzy. Na prośbę pracownika Centrum Rozwoju klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość. 
7.    Karnet jest wydawany w dniu zakupu usługi. Koszt wydania karnetu wynosi 5 zł i jest pobierany w formie kaucji zwrotnej. Karą w przypadku zgubienia lub zniszczenia karnetu jest zatrzymanie wpłaconej przy zakupie kaucji. Klient ma możliwość otrzymania kolejnego karnetu na normalnych zasadach.
8.    Karty typu Benefit Systems, FitFlex, FitProfit itp. są akceptowane tylko pod warunkiem współpracy Centrum z tymi firmami i na zasadach określonych w umowach z nimi. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy Regulamin i Regulamin Ogólny Obiektu. 
9.    Na zajęcia grupowe obowiązują zapisy. Zajęcia odbywają się przy minimum 5 zapisanych osobach. 
10.    Rezerwacja miejsc na zajęciach grupowych odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego karnetu. Rezerwacji można dokonywać osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową. Rezerwacje na zajęcia grupowe przyjmowane są najwcześniej z miesięcznym wyprzedzeniem. 
11.    W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji (osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową) najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem tych zajęć, a w przypadku zajęć porannych do godziny 21 dnia poprzedniego. 
12.    Jedynie nieobecności zgłoszone z takim wyprzedzeniem dają możliwość odbycia ich w innym terminie, ale nie dłuższym niż okres ważności karnetu. 
13.    W przypadku nieodwołania rezerwacji w ustalonym przez Centrum Rozwoju terminie dla Klientów posiadających: 
a.    Karnet OPEN – zajęcia uznaje się za odbyte i skraca się ważność karnetu odpowiednio 1 dzień za każdą zarezerwowaną godzinę nieobecności na zajęciach;
b.    Karnet ilościowy – pobiera się wejście z karnetu;
c.    Kartę typu Benefit Systems – następuje konieczność uiszczenia kary w wysokości 20 zł za każde nieodwołane zajęcia, chcąc dalej korzystać z usług Centrum.
14.    Nie ma możliwości przekładania niewykorzystanych zajęć na termin późniejszy niż data ważności karnetu. 
15.    Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi. 
16.    W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Centrum Rozwoju ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie. 
17.    W przypadku złego samopoczucia, urazów, ciąży oraz wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, należy poinformować instruktora o tym fakcie przed rozpoczęciem zajęć 
18.    Klienci zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia  zorganizowane punktualnie. 
19.    Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy oraz zamienne obuwie sportowe dostosowane do określonego obiektu sportowego. 
20.    Ze względów higienicznych wskazane jest również posiadanie ręcznika. 
21.    Klient po zakończeniu ćwiczeń zobowiązany jest do odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.  
22.    Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie a także zmian cen, godzin otwarcia, harmonogramów zajęć. Wszelkie zmiany będą dostępne w recepcji Centrum oraz na stronie internetowej www.comcomzone.pl

Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
Pobierz regulamin