SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Nowa Huta

Regulamin Ogólny Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 4 i 6 w Krakowie

1.    Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 4 i 6.
2.    Korzystanie z usług jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
3.    Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z oferty Centrum Rozwoju tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna (formularz dostępny na Recepcji).
4.    Na terenie Centrum Rozwoju zabrania się:
a.    korzystania z oferty pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu;
b.    wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu;
c.    wprowadzania zwierząt;
d.    handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam bez zgody Dyrektora Centrum;
e.    palenia tytoniu;
f.    wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych;
g.    żucia gumy podczas korzystania z aktywności. 
5.    W Centrum Rozwoju obowiązuje zachowanie czystości i kultury osobistej.
6.    Godziny otwarcia Centrum określone są w aktualnej ofercie.
7.    Odpłatność za korzystanie z oferty Centrum reguluje Cennik lub regulaminy poszczególnych promocji. 
8.    Zakup biletów lub karnetów odbywa się w Recepcji Głównej/Kasie w dniach powszednich w godz. 6:00-21:45, w soboty i niedziele w godz. 6:45-21:45. 
9.    Na żądanie klienta Centrum Rozwoju wystawia faktury do 7 dni roboczych od daty sprzedaży na podstawie okazanego paragonu.
10.    Wydawanie klucza do szafki lub do szatni następuje po zdeponowaniu w recepcji lub portierni karnetu lub dowolnego  dokumentu ze zdjęciem.
11.    W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki lub szatni, klient zostanie obciążony karą w wysokości 40 pln wynikającej z kosztów wymiany zamka.
12.    Za zniszczenie mienia Centrum Rozwoju spowodowanego działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa. W przypadku zniszczeń spowodowanych przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. 
13.    Do czasu uregulowania zobowiązań zostanie zawieszona możliwość  korzystania przez klienta z oferty Centrum.
14.    Centrum Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów na terenie obiektu, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie. Klienci zobowiązani są do przechowywania wnoszonych rzeczy w udostępnionych szafkach. 
15.    Z pomieszczeń i urządzeń w Centrum klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracownika Centrum lub wynikający ze stosownych instrukcji lub informacji ich użytkowania. W przypadku korzystania z boisk i hali sportowej transport urządzeń może odbywać się wyłącznie w taki sposób, aby urządzenie nie miało kontaktu z nawierzchnią.
16.    Zajęcia dzieci i młodzieży korzystających z obiektów Centrum mogą odbywać się wyłącznie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera).  
17.    Klient korzystając z oferty Centrum oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w ofercie Centrum na własną odpowiedzialność. Osoba chcąca korzystać z oferty Centrum  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
18.    Centrum Rozwoju oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń. 
19.    Osoby korzystające z oferty Centrum, obowiązuje odzież sportowa i zamienne obuwie sportowe. Ze względów higienicznych wskazane jest również posiadanie ręcznika W przypadku korzystania z boiska sztucznego i wielofunkcyjnego dopuszcza się używanie wyłącznie obuwia sportowego z niskimi kołkami z gumy lub tworzywa sztucznego oraz obuwia typu halowego. Bezwzględnie zabrania się używania obuwia z kołkami metalowymi, aluminiowymi, ceramicznymi oraz kolcami. W przypadku korzystania z hali sportowej obowiązuje obuwie typu „halówki”, czyste, nie pozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp. 
20.    W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych.
21.    Centrum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Centrum oraz podczas imprez organizowanych przez centrum wraz z wykorzystaniem wizerunku klienta.
22.    W przypadku nieprzestrzegania regulaminów Centrum Dyrekcja obiektu ma prawo poprosić klienta o opuszczenie Centrum bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione elementy oferty. 
23.    W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Kraków 
24.    Nowa Huta. Wszelkie wnioski klientów powinny być kierowane do Dyrektora drogą pisemną. 
25.    Centrum Rozwoju Com-Com Zone Kraków Nowa Huta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
Pobierz regulamin
REGULAMIN PŁYWALNI CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. Pływalnia Com-Com Zone jest obiektem Gminy Kraków, administrowanym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
 2. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:15 do 22:30, natomiast w weekendy oraz w dni uznane za ustawowo wolne od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach od 7:00 do 22:30.
 3. Do korzystania z pływalni upoważnione są osoby posiadające bilet lub karnet zakupiony w kasie lub uprawnione są do korzystania z pływalni na podstawie odrębnej umowy.
 4. Zakup biletu i karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
 5. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką dorosłych.
 6. Młodzież do lat 16 może korzystać z pływalni wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. Jednorazowo na pływalni może przebywać maksymalnie 42 osoby, nie licząc opiekunów i ratowników.
 8. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub przebieralni dyrektor pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników i obsługi pływalni Com-Com Zone będą wypraszane z terenu.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych,
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • przebywania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
 • środków odurzających.
 1. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) mają wstęp na pływalnię wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów dorosłych w ilości nie mniejszej niż 1 opiekun na 15 uczestników.
 2. Opiekunowie grup zorganizowanych są zobowiązani do wprowadzenia grupy na plażę basenową.
 3. Zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć.
 4. Zajęcia nauki pływania, doskonalenia pływania itp. mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Za bezpieczeństwo uczestników jest odpowiedzialny instruktor prowadzący zajęcia.
 5. Wszelka działalność zarobkowana na terenie obiektu, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania jest zabroniona.
 6. Wyłączność na prowadzenie zajęć nauki oraz doskonalenia pływalnia mają instruktorzy Szkoły Pływania Com-Com Swim.
 7. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w tym przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. nr.57 poz. 358)
II. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI
 1. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała, czepek oraz bezwzględne umycie całego ciała pod natryskiem i przejście boso przez brodzik przed każdym wejściem na pływalnię z zewnątrz.
 2. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym obiektu na obuwie typu plażowego – „strefa zmiany obuwia” – i pozostawienia go w szafce.
 3. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika. 
 4. Wejście na teren plaży basenowej dozwolone jest wyłącznie boso.
 5. Z pływalni indywidualnie mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
 6. Osoby wchodzące na pływalnię z przebieralni zobowiązane są każdorazowo przejść przez brodzik odkażający stopy. 
 7. Osoby niepełnosprawne przy wejściu do wody zobowiązane są do korzystania z windy.
 8. Za bezpieczeństwo bezpośrednio na terenie pływalni i w wodzie odpowiada pełniący dyżur ratownik.
 9. Dyrektor i Koordynator Obiektów Sportowych może każdorazowo kontrolować zajęcia na pływalni, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 10. Osoby kończące zajęcia zobowiązane są opuścić przebieralnię w ciągu 15min, a w okresie zimowym tj. od 22 grudnia do 21 marca w ciągu 20 minut.
 11. Na terenie hali basenowej zabrania się:
 • biegania po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników
 • wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników oraz urządzenia o innym przeznaczeniu
 • skakania z fragmentów konstrukcji obiektu
 • użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczenie
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej
 • zanieczyszczania wody basenowej
 • chwytania, szarpania lin które oznaczają tory do pływania, powodując ich niekontrolowany ruch
 • wnoszenia ręczników, klapek, płaszczy kąpielowych oraz napojów i kosmetyków w szklanych opakowaniach
 • wchodzenia na tory oznaczone tabliczką „rezerwacja toru” osobom nie uczestniczącym w zajęciach nauki pływania
 • nieumiejącym pływać przekraczania strefy dla nich wyznaczonej
 • wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników 
 • niszczenia urządzeń i sprzętu pływackiego
 • przebywania w wodzie po sygnale informującym o zakończeniu czasu pływania
 • wchodzenia na plażę basenową przed sygnałem kończącym turę poprzednią
 • filmowania oraz fotografowania pływalni bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora obiektu
 1. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 2. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 3. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu ratownikowi.
 4. Zajęcia nauki pływania odbywają się według ściśle określonego harmonogramu na torach oznaczonych tabliczką „rezerwacja toru”.
 5. Pływalnia Com-Com Zone zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu w związku z: zawodami, zgrupowaniami, obozami, zajęciami indywidualnymi.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 2. Dyrektor pływalni Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu przedmiotów wartościowych.
 3. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 50,00 zł.
 4. Dyrektor pływalni Com-Com Zone nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu.

OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU PŁYWALNI.
ZAŻALENIA I WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ DYREKTOROWI LUB KOORDYNATOROWI PŁYWALNI.
REGULAMIN OGŁASZA SIĘ POPRZEZ ZAMIESZCZENIE W PRZEZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH NA TERENIE OBIEKTU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.comcomzone.pl
REGULAMIN NINIEJSZY WCHODZI W ZASTOSOWANIE W DNIU OGŁOSZENIA.
EWENTUALNE ZMIANY I UZUPEŁNIENIA REGULAMINU DOKONYWANE SĄ PRZEZ DYREKTORA OBIEKTU I WCHODZĄ W ZASTOSOWANIE OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU OGŁOSZENIA.

Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone
Pobierz regulamin Pobierz oświadczenie
Regulamin korzystania ze Sportowej Oferty Indywidualnej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6. Niniejszy regulamin obowiązuje również klientów, którzy korzystają z biletów jednorazowych lub zaproszeń. 
2.    Korzystanie z usług jest możliwe wyłącznie po wypełnieniu karty klienta Com-Com Zone i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem ogólnym obiektu poprzez potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania się do stosowania jego postanowień. 
3.    Ulgi przysługują uczniom szkolnym, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym po okazaniu dokumentu potwierdzającego podstawę do ulgi.  
4.    Dokumentem legitymującym przynależność i prawo do korzystania z usług Centrum Rozwoju Com Com Zone jest karnet lub inne karty akceptowane przez Centrum. Członkowie Centrum są zobowiązywani do okazywania swojego karnetu lub innej akceptowalnej karty za każdym razem kiedy wchodzą do Centrum. W przypadku nie okazania karnetu lub w/w karty personel Centrum ma prawo nie wpuścić klienta. Na podstawie ważnego karnetu lub karty recepcja wydaje bilety wstępu na poszczególne aktywności. 
5.    Karnet miesięczny jest ważny przez 30 dni od daty zadeklarowanej przez klienta. 
6.    Karnet ma charakter imienny i może być używana tylko przez jej właściciela. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji karnet zostaje unieważniona bez zwrotu pieniędzy. Na prośbę pracownika Centrum Rozwoju klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość. 
7.    Karnet jest wydawany w dniu zakupu usługi. Koszt wydania karnetu wynosi 5 zł i jest pobierany w formie kaucji zwrotnej. Karą w przypadku zgubienia lub zniszczenia karnetu jest zatrzymanie wpłaconej przy zakupie kaucji. Klient ma możliwość otrzymania kolejnego karnetu na normalnych zasadach.
8.    Karty typu Benefit Systems, FitFlex, FitProfit itp. są akceptowane tylko pod warunkiem współpracy Centrum z tymi firmami i na zasadach określonych w umowach z nimi. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy Regulamin i Regulamin Ogólny Obiektu. 
9.    Na zajęcia grupowe obowiązują zapisy. Zajęcia odbywają się przy minimum 5 zapisanych osobach. 
10.    Rezerwacja miejsc na zajęciach grupowych odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego karnetu. Rezerwacji można dokonywać osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową. Rezerwacje na zajęcia grupowe przyjmowane są najwcześniej z miesięcznym wyprzedzeniem. 
11.    W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji (osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową) najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem tych zajęć, a w przypadku zajęć porannych do godziny 21 dnia poprzedniego. 
12.    Jedynie nieobecności zgłoszone z takim wyprzedzeniem dają możliwość odbycia ich w innym terminie, ale nie dłuższym niż okres ważności karnetu. 
13.    W przypadku nieodwołania rezerwacji w ustalonym przez Centrum Rozwoju terminie dla Klientów posiadających: 
a.    Karnet OPEN – zajęcia uznaje się za odbyte i skraca się ważność karnetu odpowiednio 1 dzień za każdą zarezerwowaną godzinę nieobecności na zajęciach;
b.    Karnet ilościowy – pobiera się wejście z karnetu;
c.    Kartę typu Benefit Systems – następuje konieczność uiszczenia kary w wysokości 20 zł za każde nieodwołane zajęcia, chcąc dalej korzystać z usług Centrum.
14.    Nie ma możliwości przekładania niewykorzystanych zajęć na termin późniejszy niż data ważności karnetu. 
15.    Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi. 
16.    W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Centrum Rozwoju ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie. 
17.    W przypadku złego samopoczucia, urazów, ciąży oraz wszelkich poważnych problemów zdrowotnych, należy poinformować instruktora o tym fakcie przed rozpoczęciem zajęć 
18.    Klienci zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia  zorganizowane punktualnie. 
19.    Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy oraz zamienne obuwie sportowe dostosowane do określonego obiektu sportowego. 
20.    Ze względów higienicznych wskazane jest również posiadanie ręcznika. 
21.    Klient po zakończeniu ćwiczeń zobowiązany jest do odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.  
22.    Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie a także zmian cen, godzin otwarcia, harmonogramów zajęć. Wszelkie zmiany będą dostępne w recepcji Centrum oraz na stronie internetowej www.comcomzone.pl

Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
Pobierz regulamin
Regulamin Korzystania z Sauny w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6

1.    Sauna w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta jest sauną suchą która osiąga temperaturę do 100 stopni C. Pod określeniem „sauna” rozumiemy pomieszczenie sauny suchej, pokój wypoczynkowy, prysznice, przebieralnie, toalety.  
2.    Za korzystanie z sauny pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
3.    Zakup biletu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu  oraz Regulaminu Ogólnego Obiektu.
4.    Rezerwacji sauny można dokonać osobiście, telefonicznie lub e-mailowo w Recepcji Głównej Centrum.
5.    Ze względów bezpieczeństwa w saunie muszą przebywać minimum 2 osoby. Maksymalna ilość osób mogących przebywać w saunie to 6 osób. 
6.    W saunie obowiązuje wyłącznie ręcznik i/lub szlafrok. Należy zaopatrzyć się w dwa ręczniki z którego jeden służy do wycierania się a drugi jako podkładka na ławkę. Dozwolone jest używanie wyłącznie obuwia basenowego (typu klapki).
7.    Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszelkie ozdoby oraz przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
8.    W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
9.    Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników Centrum Rozwoju Com-Com Zone.
10.    Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała, z użyciem mydła. Po wejściu do sauny należy usiąść lub położyć się na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
11.    Czas przebywania w saunie zależy od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny (sugerowany czas około 3x10 minut).
12.    Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało. Po schłodzeniu zaleca się odpoczynek na leżaku i uzupełnienie poziomu płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.
13.    Na terenie sauny zabrania się: 
•    biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
•    wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
•    dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych,
•    wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia 
i wszelkich przedmiotów obcych,
•    wnoszenia i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
•    palenia tytoniu,
•    niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
•    nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
14.    Zabrania się z korzystania z urządzeń w saunie osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę, brodawicę, rumień itp. otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania. 
15.    Zabrania się korzystania z sauny kobietom w czasie menstruacji. 
16.    Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. 
17.    Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, przed korzystaniem należy skonsultować się z lekarzem.
18.    Z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, padaczkę, w ciąży oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu, lekarstw powodujących senność, ociężałość, wzrost lub spadek ciśnienia krwi.
19.    Centrum Rozwoju Com Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania tych osób w saunie.
20.    Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi Centrum Rozwoju Com Com Zone.

Dyrektor Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta
Pobierz regulamin
REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA COM-COM SWIM 2018
 1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do 18 roku życia na naukę pływania. 
 3. Kursy w sezonie zima/wiosna 2018 trwają od 9 do 11 lekcji. Opłata wnoszona jest z  góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję. 
 4. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Recepcji Głównej obiektu bądź przelewem bankowym. 
 5. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia wszystkich nieobecności na zajęciach w danym semestrze pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej dzień przed zajęciami. 
 6. Niewykorzystane zajęcia z poprzedniego semestru można odrobić z nowym semestrem pod warunkiem zakupu nowego semestru w całości.
 7. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po wejściu kursanta do wody, do momentu wyjścia kursanta z wody po zakończonej lekcji. 
 8. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni. 
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem. 
 10. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. 
 11. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków. 
 12. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego przylegającego do ciała, czepka, klapek oraz ręcznika. 
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora. 
 14. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na basenie. 
 15. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 16. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do  pływania i przebywania w wodzie. 
 17. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników  na zajęcia. 
 18. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie, wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych  osób.) w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia i promocji działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie. 
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora telefonicznie lub przed zajęciami.

Pobierz regulamin